Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of acht men het Nederlandsch minderwaardig? Doch hoe komt het dan, dat dit vers in deze minderwaardige taal zich met den vorstelijken praal van een Rubens getooid heeft?

Rijs, ó godheid, wie de plasschen

Met haar vloedkristallen tong De onbesmette voetzool wasscheD,

De eDkels lekken, sprong bij sprongI Om wier hals de Zefirs wapperen

Met dat pareldruipend hair,

En met natte wiekjens klapperen Bij den zang der Waterschaar!

Wij behandelden dit vers al eerder i).

Terecht vestigt hij de aandacht op het zoo sierlijke: <0p den eersten April.» «Een opgewektheid, bijna zouden wij zeggen joligheid, als waarvan Bilderdijk in het laatstgenoemde vers blijk geeft, behoorde tot de zeer zeldzame uitzonderingen.»

Over een parodie op Bilderdijk «De rotsgalmende rekelzang bevat 115 achtregelige coupletten. Het is jammer, dat de auteur zijn parodie niet aanmerkelijk heeft verkort; want in het veel te lange gedicht wordt Bilderdijk's talent om zijn tegenstanders met een stortvloed van zeldzame, samengestelde scheldwoorden te overstelpen, nu en dan op uitstekende wijze nagebootst.»

Dengene, die Bilderdijk het voortreffelijkst geparodieerd heeft, noemt Kollewijn niet, dit is De Schoolmeester, lees zijn fragment uit Apollo. Aldus bijv. roept hij daar de dichtkunst aan:

Gij, Dichtkunst! hemeltelg, in hooger sfeer geboren,

Met Ether-walm gevoed I die langs d' onmeetbre sporen Des dampkiings die deze aard omvangt en scheidt van 't niet,

De toekomst en *t geen was, met éénen blik doorziet.

O meld, kan t zijn, mij 't lot der huppelende schoone,

En wat Jupijn ontwierp bij 't aanzien van Latone!

Doch De Schoolmeester was het ook, die de beroemde regels schreef:

Geen grafschrift zoo rijk Als uw naam Bilderdijk.

Met onze zeventiende eeuwsche auteurs raakte Bilderdijk spoedig bekend; vooral met Cats en Vondel, aan wie hij meer aandacht schonk dan aan Hooft 2) en Huyghens. Maar een veel grooteren invloed hadden de

1) Zie ook Op de Hoogte, Aug. 1906.

2) Het komt ons voor, dat Hooft door zijn geschiedvorsching een prikkel werd voor Bilderdijk.

Sluiten