Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Westerstranden. Met Perk waren wij Italië niet uit, ofschoon zijn diep indringende liefde voor de natuur vele Nederlandsche elementen doet ontwaken. Vosmaer was voor zijn poëzie door de Grieken geïnspireerd. Dezen, hun invloed gesterkt door Goethe en de Engelschen, beginnen krachtig op onze dichtkunst in te werken. De moderne Franschen versterkten slechts deze beweging, want hun streven naar meerdere vrijheid van rythmen en vormen liep met haar parallel.

Zoo reisde dan onze Nederlandsche Muze over Italië verder naar Griekenland toe, waar Bilderdijk reeds heen wees, en vond daar zijn eigen Nederlandschen vrijheidsgeest terug; waardoor met de Grieken een ware herleving begint ook van den Nederlandschen volksaard in onze poëzie. Hoewel met meer verdeelde krachten (denk aan de verdeeldheid van Griekenland, de kamplustige feodale tijden in eigen land, denk aan den ruziënden democratischen geest van de Nederlanders), treedt dan onze letterkunde haar belangrijkste tijdperk in. Weet zij in het vervolg al de verschillende krachten en elementen, die tot haar langdurigen bloei hebben medegewerkt te benutten en te vereenigen, dan zal een nieuwe periode intreden, die al de voorafgaande weder in belangrijkheid overtreffen kan. Laten wij dit hopen.

Met frisschen moed staan wij dus, de schatten van het verleden binnenhalende, met onzen blik naar de toekomst. Zoo wenschte het ook Bilderdijk.

XI.

Besluit.

Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn studie. Zoo beknopt mogelijk heb ik getracht het voornaamste, wat een reeks schrijvers over den dichter hebben geschreven, mede te deelen en aan de waarheid te toetsen. Het geeft een verrassenden aanblik die bonte verscheidenheid van meeningen en beschouwingen. Indien hij een groot kunstenaar mag geacht worden, die gedurende verschillende geslachten een groot getal kunstgevoeligen, welke niet slechts de voortbrengselen der letterkunde van hun eigen volk kennen, doch van vele volken, het hoogste genot te schenken, dan is ongetwijfeld, wat deze of gene moge zeggen, Bilderdijk een groot kunstenaar. Er is immers geen enkel kunstenaar, die door allen verstaan kan worden en een dichter is dus geenszins veroordeeld, indien

Sluiten