Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nexeerd wordt bij het machtiger van den beschermer, maar doel is het niet en de geschiedenis kan wijzen op voorbeelden, dat het ook niet is geschied. De republiek Andorra bijv., het zeer kleine Staatje in de Pyreneeën, staat sedert eeuwen onder protectoraat van Frankrijk en tevens van den Bisschop van Urgel (Spanje). De Jonische eilanden werden bij het Verdrag van Parijs van 5 Nov. 1815 als vrije en onafhankelijke Staat onder het rechtstreeksch en uitsluitend protectoraat van Groot-Britannië gesteld, totdat deze den 30*ten Mei 1804 van dat protectoraat afzag en de zeven eilanden verklaard werden, volgens hun verlangen, een deel van Griekenland uit te maken. Moldavië, Walachije en Servië stonden tot vóór

1S61 onder protectoraat van Rusland.

Krak au (Cracovië), bij het Weener-Tractaat van 1815 onder den druk van drie protectoraten, die van Rusland, Pruisen en Oostenrijk, gesteld, eindigde na een treurig bestaan, met den 6den Nov. 1846 bij Oostenrijk te worden geannexeerd.

Anders is het gesteld met de Koloniale protectoraten. Die zijn meestal slechts de voorloopers van imperialistische annexaties Doel is gewoonlijk, langzamerhand, stuk voor stuk, meer macht te krijgen en die van den wettigen Souverein te verminderen, tot het oogenblik gekomen is zich van de

Souvereiniteit meester te maken.

Protectoraat vestigen is een stap verder dan invloedsfeer hebben, op den weg naar de occupatie of bezitneming. Het hangt van de omstandigheden af waar de imperialistische

usurpator mede begint.

Een van de merkwaardige gevallen om aan te toonen de bezwarende gevolgen, die het streven er naar kan hebben, is het protectoraat dat Italië, krachtens Art. 17 van het Tractaat van Uccialli, in Mei 1889 gesloten, met Menelik, Keizer van Ethiopië, beweerde over het Rijk te kunnen uitoefenen.

Italië had aan de Afrikaansche kust van de Roode zee, bij Assab, zes kilometers kustland gekocht en had die haven m 1879 in bezit genomen en daar toen nog wat bijgekocht van de daar regeerende Sultans, zoodat het er 630 □ kilometers

Sluiten