Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst niet willen teekenen, omdat het Verdrag in zijn Reglement beperkende bepalingen bevat op het recht der bevolkingen om de wapenen op te nemen tot verdediging van het Vaderland, welke in tegenspraak zijn met de gevoelens en overleveringen van het Zwitsersche volk.

De Gevolmachtigde van China verklaarde dat zijne regeering tegen het Verdrag geen bezwaar had en hoopte daartoe spoedig te kunnen toetreden, maar meende zich voorloopig van onderteekening te moeten onthouden, totdat de nieuwe, op Europeesche beginselen berustende, instructie in het Chineesche leger over het geheele Rijk zou zijn ingevoerd en de gewenschte goede uitkomsten zou hebben opgeleverd.

3°. Het Verdrag omtrent het toepassen van de beginselen der Conventie van Genève, van 22 Augustus 1864, op den oorlog ter zee (Convention pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 Aout 1864).

Dit werd geteekend door dezelfde Staten die het voorgaande verdrag teekenden, behalve door Groot-Britannië, dat niet teekende, omdat Art. 10 dier Conventie met de Engelsche wetgeving omtrent de persoonlijke vrijheid niet was overeen te brengen.

Voorts zijn door de meeste op de Conferentie vertegenwoordigde Staten, ook door Nederland, nog geteekend drie Verklaringen:

lo. de Verklaring, houdende verbod, gedurende vijf jaren, om projectielen of ontplofbare stoffen uit ballons of op dergelijke nieuwe wijze te werpen;

Deze is in de Tweede Vredesconferentie herhaald. 2». de Verklaring, houdende verbod tot het bezigen van projectielen met het eenige doel om verstikkende of vergiftige gassen te verspreiden;

30. de Verklaring, houdende verbod tot het bezigen van kogels, die zich in het menschelijk lichaam gemakkelijk uitzetten of vervormen, zooals de kogels met harden mantel, waarvan de mantel niet geheel de kern dekt of van inkervingen is voorzien.

3

Sluiten