Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen bekend geworden en verkreeg dit gewoonterecht vnsteren bodem en tijd om zich te kunnen ontwikkelen tot een conventioneel recht, vastgesteld op de Vredesconferentie te 's-Gravenhage. Deze handleidingen behouden hare waarde echter niet alleen als historisch stuk om de ontwikkeling van het oorlogsrecht te leeren kennen en daardoor een beter, helderder begrip te verkrijgen van den zin en den omvang van het thans bepaalde, maar ook omdat men op verschillende punten nog niet zóó ver is kunnen komen om de uiteenloopende meeningen in de beschaafde wereld tot elkander te brengen en, zoodanige eenstemmigheid te verkrijgen dat men bereid is bevonden zich contractueel jegens elkander te verbinden. Voor die nog niet conventioneel aangenomen beginselen moeten wij dus ook nog bij de bedoelde handleidingen te rade gaan om het gewoonterecht ter zake te leeren kennen.

7. Strijd tegen volken- en oorlogsrecht. Het bestaan van een volkenrecht wordt door sommigen ontkend, door anderen in twijfel getrokken, vooral door hen, die het natuurrecht verwerpen en slechts een Goddelijk recht als oorsprong, soms zelfs eene rechtsopenbaring aannemen.

Zij, die het bestaan van het volkenrecht op andere gronden in twijfel trekken, voeren aan, dat de beginselen van dat recht geen verbindende kracht bezitten, voor zoover zij niet steunen op tractaten, en dat het volkenrecht de bescherming mist, die voor het eerbiedigen en toepassen zijner regelen moet waken.

Het kan niet worden ontkend dat de wereldgebeurtenissen hen soms schijnen gelijk te geven, die beweren dat ieder zooveel recht heeft als hij macht bezit.

Het duurt soms lang ') eer der menschen conscientie wakker wordt geschud en heel veel onrecht moet er somwijlen zijn gepleegd voor en aleer het rechtsbewustzijn der volkeren is ontwaakt en de ergernis is gestegen tot zoon peil dat zij, de Vierschaar spannende, het zwaard der Gerechtigheid aangordt, maar, al ontwaakt zij niet snel, die concientie, dat rechtsbewustzijn bestaat, is niet weg te cijferen, is niet te loochenen, noch de kracht die van haar uitgaat en duizenden, ja tienduizenden ter hulp doet komen van den zwakken verdrukte.

l)Den BeerPoortugael, Oorlot/s- en neutr(iliteitsrecht,V)00,b\.56en57.

Sluiten