Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bij weigering wordt doodgeschoten, is het toch lietzellde of het met of zonder „IMttiicrn" geschiedt.

De vorenstaande overwegingen hebben Schrijver dezes er toe goleid om in de Tweede Vredes-Conferentie, als Art. 44a, voor te stellen:

Het is verboden do bevolking van een bezet gebied te dwingen om inlichtingen te geven omtrent haar eigen leger of omtrent de verdedigingsmiddelen van hun vaderland.

Geen enkel ander artikel of voorstel omtrent het Reglement van 1S99 heeft tot zooveel strijd in de Tweede Commissie der Conferentie aanleiding gegeven. ') Het is door S. verdedigd in de zitting van de sub-commissie van den 3n Juli; in die van den 10" Juli werd het tot nader onderzoek verwezen naar de Commissie van redactie, waarin het opnieuw door S. verdedigd, werd aangenomen met 7 tegen 6 stemmen en besloten dat het in plaats van art. 44 zou komen. Aangevallen door den Oostenrijkschen Generaal Bn Giesl von Gi es li ngen en den Russischen Generaal Yermolow, voornamelijk op grond dat zij gidsen onmisbaar achten, werd het beginsel opnieuw door S. verdedigd in de zitting van 24 Juli en, nadat het op voorstel van den Voorzitter der Tweede Commissie, den heer I! e e rnaert, Eerste Belgische Gedelegeerde, door samenkoppeling niet art. 22 en eene geringe redactiewijziging, als voorstel der Bel gische Delegatie was geintroduceerd, in de zitting der subcommissie van 31 Juli met 18 tegen 15 stemmen door die sub-commissie aangenomen. In de zitting van de geheelc Tweede Commissie van 14 Augustus werd het opnieuw aangevallen door de Russische, Oostenrijksche en Duitsche Generaals, doch na eene door S. gehouden rede. waarvan de beginselen met levendige bijvalsbetuigingen werden begroet, werd het oorspronkelijk Nederlandsch voorstel aangenomen met 23 tegen 9 stemmen en 1 onthouding.

Den 17" Augustus werd het rapport van de Tweede Commissie omtrent de voorgestelde wijzigingen in het llaagsch Reglement van 1899 voor de Volledige Conferentie gebracht. Vooral met het oog op hetgeen voorkomt in Balck's Tuktik en in de Einzelschnften van den Duitschen Generalen Staf is de eindstemming en zijn de verklaringen omtrent dit art. 44a afgelegd zeer merkwaardig.

De eerste Gedelegeerde van Duitschland, Br. Mar schal 1 von Bieberstein verklaarde dat hij het niet kon aannemen, omdat — ofschoon erkennende, „dat de woorden deelnemen

1) De gronden voor en tegen zijn volledig te vinden in de proces-verbalen dor gemelde zittingen en in de rapporten van Br. Giesl. von Gi esli ngen aan de subcommissie en aan de 2<l« Commissie.

Sluiten