Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Stank-Courant van 20 Aug. 1870;, werd den r>le" Aug. 1870, met zijn materieel van 8 rijtuigen, bij Metz tijdelijk in beslag en gevangen genomen, en heeft, toen de ambulance te Keulen werd vrijgelaten, door Luxemburg en België langs een omweg, Frankrijk weder moeten bereiken.

Bij de groote weldaden, die vele ambulances uit de onzijdige landen hebben verleend, hebben ook misbruiken plaats gehad, welke beperkende bepalingen noodzakelijk maken. Reeds bij punt 11 van het resumé der intern. Conf.. in April 1869 te Berlijn gehouden, werd dit algemeen erkend.

Gedurende den oorlog van '70 zijn. zoo van Duitsche als van Fransche zijde, ernstige beschuldigingen ingebracht omtrent het schenden van de bepalingen der Conventie, zoowel wat betreft het vuren op en gevangennemen van hen, die onder de vlag van het Roode Kruis gekwetsten verpleegden, als het misbruiken van de onzijdige vlag tot militaire doeleinden. Aan de Fransche autoriteiten werd bovendien het verwijt gericht, dat de meeste officieren en soldaten in onwetendheid verkeerden omtrent de bepalingen van de Conventie. (Circulaires van Graaf von Bismarck van 9 Jan. en 11 Febr. 1871 en van de Chandordy van 25 Jan. 1871).

In de conferentiën van 1869 te Berlijn is vastgesteld, dat de werking van de hulpvereenigingen plaats zou hebben:

3. op het slagveld na den strijd;

b. voor transport van gewonden en zieken ;

c. in de hospitalen.

Toen is nog de wensch geuit, dat de Hooge Regeeringen, in tijd van oorlog, aan zieken en gewonden, die zich in badplaatsen bevinden, de voorrechten mochten willen schenken, welke de militairen genieten, die in het leger te velde ziek en gewond zijn, en tevens aan die inrichtingen de voorrechten, welke de hospitalen van een veldleger bezitten.

Dit zou niet alleen zijn geheel overeenkomstig den geest van het volkenrecht, maar heeft reeds précedenten gehad.

In 1759 werden zoowel van Oostenrijksche als van Pruisische zijde vrijbrieven of sauve gardes voor verscheidene badplaatsen gegeven.

Veel van de klachten, .welke in eiken oorlog voorkomen, ook in dien door Engeland tegen de Zuid-Afrikaansche Republieken gevoerd, over schending van de Conventie van Genève, moeten worden toegeschreven aan het gemis van de hierbedoelde officieele sanctie en legitimatie-bewijzen.

Het Nederlamlsche Koode Kruis

Het Koninklijk besluit van den 19'len Juli 1S67, No. 60 en dat van den 6,len November 1895 Stbl. No. 175 hebben betrekking op de vereeniging genoemd „Het Nederlandsche Roode Kruis." Art. 1 van laatstgemeld besluit bepaalt, dat er eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan

Sluiten