Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een onzijdigen Staat, moet die Staat, indien de prijs zich nog in zijne jurisdictie bevindt, de noodige maatregelen nemen, opdat zij met hare officieren en bemanning worde losgelaten en de manschappen, welke door den prijsmaker aan boord zijn gebracht, worden geinterneerd.

Indien de prijs buiten de jurisdictie van den onzijdigen Staat is, moet de Begeering, tot welke het oorlogsschip, dat de prijs maakte, behoort, deze met hare officieren en bemanning op de aanvraag van den onzijdigen Staat loslaten.

Ten aanzien van de bepaling der eerste alinea zij opgemerkt, dat Groot-Britannië had voorgesteld te bepalen dat de onzijdige Staat het genomen schip moest loslaten. Dat is verworpen, omdat de bepaling te stellig, te gebiedend werd geacht, „daar de onzijdige Mogendheid daartoe niet altijd de noodige middelen zal hehben." ') Kan hij het doen, dan moet hij het doen. Is de prijs vrij, dan zijn officieren en bemanning het vanzelf ook en beschikken naar welgevallen over hun schip. De manschappen van den prijsmaker, welke zich aan boord van de prijs mochten bevinden, worden geinterneerd, omdat zij zich op onrechtmatige wijze in neutrale wateren bevinden.

In de tweede alinea is het protest niet gebiedend gesteld, om niet in strijd te komen met Art. 3 van het Reglement op de prijsgerichten, waar de keuze tusschen twee wegen wordt opengelaten. In den regel zal het gewenscht zijn dat de neutrale Staat langs diplomatieken weg voor de schending van zijn territoor de genoegdoening vordere van het loslaten van de prijs, ook om moeilijkheden te voorkomen van de zijde van den Staat, welks vlag het prijsgemaakte schip voert.

Art. 4.

Door een oorlogvoerende kan geenerlei prijsgericht op een onzijdig territoor of op een schip in onzijdige wateren worden ingesteld.

Sedert langen tijd was in het gewoonterecht aangenomen dat op onzijdig territoor geen prijsgericht is toegelaten. Nu door de Conferentie was bepaald dat het Internationaal Prijsgericht te 's Gravenhage zal worden gevestigd — iets wat wel een geheel ander karakter draagt dan een gewoon prijsgericht, maar er toch een is — moest eene redactie gekozen worden welke dit door de Conferentie ingestelde onderscheidde van die andere welke door oorlogvoerenden werden ingesteld.

1) Zie voormeld rapport.

Sluiten