Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het moet weer vertrekken zoodra de oorzaak, welke zijn binnenkomen heeft gerechtvaardigd, heeft opgehouden. Zoo de prijs het niet doet, moet de onzijdige Mogendheid haar dadelijk het bevel tot vertrek schriftelijk aankondigen; in geval zij zich daar niet naar gedraagt, moet de onzijdige Mogendheid gebruik maken van de middelen waarover zij beschikt, om de prijs met hare officieren en bemanning vrij te laten en de manschappen, die door den prijsmaker aan boord zijn gebracht, te interneeren.

Omtrent het toelaten van prijzen in onzijdige havens is de practijk verschillend. In sommige landen worden prijzen niet toegelaten: men acht toelaten m. i. terecht niet vereenigbaar met de plichten van onthouding der neutralen. In andere landen worden aan die toelating voorwaarden gesteld; weder anderen stellen prijzen gelijk aan oorlogsschepen (vergelijk art. 6 der Conventie van Constantinopel omtrent het Suez-Kanaal).

Xiet-toelaten is thans als regel aangenomen; de uitzonderingen slechts uit een humaniteitsbeginsel.

Art. 22.

De onzijdige Mogendheid moet ook de prijs vrijlaten, welke binnengebracht zou zijn in strijd met de voorwaarden, gesteld bij Art. 21.

Art. 23.

Een onzijdige Mogendheid kan den toegang tot hare havens en reeden aan geëscorteerde of ongeëscorteerde prijzen toestaan, wanneer die zijn binnengebracht om daar in bewaring te worden gelaten, in afwachting van de beslissing van het prijsgerecht. Zij kan de prijs in eene andere van hare havens doen brengen.

Indien de prijs door een oorlogsschip is geëscorteerd, zijn de officieren en manschappen, welko door den prijsmaker aan boord zijn gebracht, gemachtigd om op het escorteerend schip over te gaan.

Doet de prijs de reis alleen, dan wordt het door den prijsmaker aan boord geplaatst personeel vrijgelaten.

Dit artikel vond ernstige bestrijding; niet ten onrechte. Het is ten slotte aangenomen, alleen in de hoop daardoor het vernietigen van prijzen op zee, — wanneer de oorlogvoerende

Sluiten