Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het maritiem recht te toetsen, te betoogen dat de vier opgelichte personen wel oorlogscontrabande zijn, doch te verklaren dat kapitein Wilkes, zonder orders, op eigen gezag had gehandeld, in een voor hem twijfelachtig geval de Trent niet had opgebracht, zooals anders bij het vervoer van contrabande had kunnen plaats hebben en dat de gevangenen gaarne zouden worden vrijgelaten, ter beschikking van den Engelschen gezant.

Toen, in 1900, de drie gedelegeerden van de Z.-Afr. Republieken, Fis her. W es seis en Wolmarens, eerst met een Duitsch schip van de Delagoabaai naar Italië en later met een Nederlandsch van Rotterdam naar New- York reisden, met eene soortgelijke zending als de heeren SIide 11 en Mason, heeft Groot-Britannië, waarschijnlijk met het oog op zijne houding in de zaak van de Trent, terwijl het alle gelegenheid had deze gedelegeerden aan tc houden, dit recht der neutralen geëerbiedigd en geen poging gedaan om hunne zending te verhinderen.

De zaak van de „Sydney".

De zaak van de Sydney wordt ten onrechte wel eens gelijkgesteld met die van de Trent.

Gedurende den Chineesch-Japanschen oorlog ontving de Japansche Regeering bericht dat drie avonturiers, n.m. twee Amerikanen John Wild en George Cameron, benevens de Chinees Ching-San-Moore, zich op de Gw-lic, varende onder Engelsche vlag van Californië naar Hongkong, zouden inschepen, ten einde China te bereiken en tot oorlogsdoeleinden in dienst der Chineesche Regeering te treden.

Tegelijk met de vermomde avonturiers scheepte zich dan ook de Japansche consul op de Gaelic in, maar toen dat schip 2 Xov. 1894 te \ okohama kwam en de militaire commandant zich aan boord had begeven om deze drie personen, als oorlogscontrabande, te arresteeren en het schip te doorzoeken bleek dit vruchteloos, want de drie vermomden hadden zich onmiddellijk overgescheept op de Sydney, een paket-boot van de I< ransche ..Compagnie des Messageries maritimes," die, zoodra deze personen aan boord waren, was weggestoomd naar Kobé, een andere Japansche haven.

Voor dat de Sydney die haven den 5den Nov. weder had verlaten werd het schip, trots protesten van den gezagvoerder, den agent van de reederij en den Franschen vice-consul, door een prijs-officier van het in de haven aanwezige Japansche oorlogsschip Tsukuba aangehouden, gevisiteerd en de drie avonturiers, wier indentiteit en doel uit de in beslag genomen papieren was gebleken, gevangen genomen.

l)e Amerikaansche consul protesteerde tegen het gevangen nemen der twee Amerikanen.

Na 17 uren oponthoud werd de Sydney vrijgelaten; evenzoo John Wild en Cameron na een verhoor, doch niet dan nadat zij een eed hadden afgelegd, dat zij gedurende dezen

Sluiten