Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten weg van het Recht in te slaan. In de Tweede Vredesconferentie werd men het er dan ook spoedig over eens die vrijstelling in het conventioneel recht vast te leggen, terwijl men op een voorstel van de Italiaansche Delegatie die vrijstelling zelfs is gaan uitstrekken op alle schepen, welke tot eene wetenschappelijke, godsdienstige of philantropische zending op reis zijn {La Pérome).

S. heeft in de zitting van den 2en Augustus der 4e Commissie te vergeefs getracht om van de goede gezindheid gebruik te maken, ten einde de vrijstelling niet alleen voor kust- maar voor alle visschers te verkrijgen, omdat een visschersvaartuig, al vischt het verder in zee dan langs de kust, toch niet geschikt is om in een oorlogsschip te worden veranderd, maar het Hull-incident schijnt schrik voor visschersvaartuigen bij zeeofficieren gebracht te hebben, althans de Italiaansche gedelegeerde, Kapitein ter zee (Kolonel) Castig 1 i a, zeide dat een oorlogsschip er toch wel voor zorgen moet ze niet te dicht bij te laten komen, hetgeen gereedelijk door S. werd toegestemd, die juist het tegendeel wilde, n.m. ze niet nemen.

Intusschen, geheel zonder gevolg schijnt het voorstel niet te zijn gebleven. In het „Comité d'Examen", waar van S. geen deel uitmaakte, is, zoo als blijkt uit het rapport van den heer Fromageot, uitgemaakt, dat een afstand van de kust niet is kunnen bepaald worden, dat die kustvaart niet behoeft te wezen op 'svijands kusten, maar „dat die kan uitgeoefend worden op de kusten van een anderen Staat dan den oorlogvoerende en buiten zijn territoriale wateren." Zelfs heeft men er onder begrepen visscherijen, welke bijv. door de Portugezen plaats hebben op de kust van Marocco. Die moeten daartoe vrij wat zee oversteken, eer zij ter plaatse van de vischgronden zijn. Nu men een vreemde kust aanneemt, ontgaat mij de logica, waarom Portugeesche visschers, die bij Marocco visschen, vrij zijn, Neder!andsche, die op de Doggersbanksche gronden of nabij de Engelsche kust visschen het niet zouden zijn.

Sluiten