Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevangt en den blik niet benevelt, zal men met vreugde ontwaren, dat Nederland inderdaad nog rijk is aan kunde, scherpzinnigheid en vernuft, die stil en bescheiden op juridisch-politisch gebied uitnemend werkzaam, soms al te lang en tot 'sLands nadeel, bij de verkiezingen hebben moeten achterstaan.

UTRECHT, 11 Mei 1869.

DE GEHEIME FABRIEK DER PARLEMENTAIRE PORTETTEN.

Candidaten.

Door de bondige teregtwijzing van Prof. Boot uit het veld geslagen, kan de Spectator het huldebetoon van 9 April 1.1. aan de Ministers van Zuylen en Heemskerk na bijna 2 maanden, nog niet verkroppen. — Onhandig blijft hij even voor de stembus, de aandacht der kiezers onwillekeurig op de lang en ergerlijk miskende Staatslieden, en alzoo tegelijk op hunne verdienstelijke ambtgenooten, leden van hetzelfde Kabinet, vestigen. — De werkplaats van den bekwamen kunstenaar Elion voorbijziende, gaat hij voort de fabriek der medailles elders te zoeken; — maar, wat zullen de geestige Schrijvers antwoorden op mijne stelling, dat de onlangs verschenen parlementaire portretten, die dan toch zeker moesten dienen om op de kiezers invloed uit te oefenen, maar welke hun vriend Flanor te kwader ure zoo uitbundig in hun eigen blad aanprijst, nergens anders dan in hunne fabriek zijn vervaardigd. — Zooveel cordaatheid ken ik wel aan de Redactie van den Spectator toe, dat zij niet wagen zal, de gissing tot ontwijfelbare zekerheid, door eene onvoorzigtige tegenspraak te verheffen; want indien zij het feit zou durven ontkennen, zal de bewijsvoering niet moeijelijk vallen. Voor het overige zie ik in het misbruik, dat de begaafde Publicisten bij deze gelegenheid al weder van hun vernuft hebben gemaakt,

Sluiten