Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den loffelijksten ijver, die zaak onafgebroken heeft behartigd. In de laatste jaren is ten behoeve der scherpschutters-vereenigingen, en der oefening van onze Weerbaarheid, herhaaldelijk op den aanleg van eene onmisbare schietbaan aangedrongen, die zelfs op meer dan één plaats ten platten lande wordt aangetroffen en waarvan de kosten toch niet zoo hoog zouden loopen. Te Amsterdam bestonden reeds in 1853 '), meerdere schietbanen. Waarom niet heden ééne enkele te Utrecht, het gewigtigst middenpunt der nationale verdediging ? — De bloei en welvaart van onze schoone stad getuigen van de welgeslaagde pogingen en van de aanhoudende zorg van het Gemeentebestuur, maar desniettemin ontbreekt het niet aan klagten over het prachtig gebouw, dat ongebruikt ledig staat, over al te dure onteigeningen, welke men — volgens anderen had kunnen nalaten of ten minste nuttiger had behooren aan te wonden, over inschrijvingen voor spoorwegen ten beloope van tonnen gouds enz. Men moge wel eens den spot hebben gedreven met het al te angstig en naauwgezet nacijferen van Leden van den Raad, die ontevreden over het telkens verhoogen van jaarwedden, of met gewaagde ontwerpen van meer doortastende Ambtgenooten weinig ingenomen, „op een cent doodblijven", zeker is het, dat nijvere ingezetenen, kooplieden of fabrikanten, aanspraak hebben op krachtiger vertegenwoordiging van hunne belangen, en dat hunne tijdige voorlichting den Raad tegen maatregelen kan behoeden, welke men later zou betreuren. In dien zin vereenig ik mij gaarne met de kandidatuur van de heeren E. H. Kol, H. Elink Schuurman en A. Pos. — Daarentegen, zoo tot hiertoe de Gemeenteraad te weinig vertegenwoordigers van Handel en Nijverheid telde, schijnt het niet geraden, eensklaps tot een ander uiterste over te slaan, en of de verdiensten van sommige aftredende Raadsleden, of die van Leden van aanzienlijke Utrechtsche geslachten en onafhankelijke rentenieren voorbij te zien, wier weldadige ondersteuning in het publiek belang, nooit te vergeefs werd ingeroepen. Het gezond verstand der kiezers

') Verordening van den Raad der stad Amsterdam, G Mei 185;5, betreffende het oprigten en onderhouden van schietbanen. — Strafverordeningen der Gemeente Amsterdam (1859) bl. 72 volg.

7

Sluiten