Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezittingen, op groote schaal aangelegd, bleef ik geheel vreemd. Maar zij toont onwedersprekelijk, hoe grovelijk men mistast, wanneer men de openbare meening door geringschatting uittart, waar het glorierijk erfdeel van het voorgeslacht roekeloos wordt aangerand en prijs gegeven, buiten eenige noodzaak, veelmin dwang of geweld. Waar men eene Kust zou verlaten, die juist twee jaar geleden, eene opoffering van menschenlevens waardig werd gekeurd, en waar iets vroeger werkelijk uit het midden van onze burgerij, sommigen dierbare nabestaanden in den strijd hadden verloren. Het eenvoudig gezond verstand begrijpt die elkander zoo snel afwisselende tegenstrijdigheden niet; terwijl de gehechtheid aan Vaderlandsche herinneringen en de vrees voor nog meer vernedering en schande, voorboden der vernietiging van Neêrland's onafhankelijkheid en als tot hoon en spot van het derde Eeuwfeest der bevochten vrijheid, in ditzelfde jaar te vieren, het gemoed met bittere smart vervult. Verlangen de Arnh- Ct-> het Handelsblad, de N. Rotterdamsche Ct., het Vaderland en andere tolken der pers, den toon der verontwaardiging over het gedrag der Leden van de parlementaire meerderheid, in de bij mij van elders ingekomen brieven te vernemen, en den Nederlandschen volksaard, beter dan tot hiertoe te leeren kennen? Niets gemakkelijker. Datzelfde gevoel dat nog—getuige Burlage's edele uitboezeming, onze Landgenooten doortintelt, als men de eer der Vaderen voor niets telt en vertrapt, — datzelfde gevoel slingert in die brieven, den vloek van Helmen naar het hoofd dergenen, die ons in het oog van den vreemdeling, door de verkwanseling van Guinea, zouden schandvlekken; en zij, die begaan met het lot der Elminezen, deze aan hunne vijanden zien overleveren, vragen zich angstig af, wat van onze andere volkplantingen en overzeesche Bezittingen moet worden; van Suriname,sintslang door de Pruissen of Duitschers begeerd, van onze overige WestIndische koloniën; van Java zoo noode door Engeland in 1815 teruggegeven, zoo vurig terugverlangd ? Wat lot de flaauwhartige Politiek eenmaal welligt zeer spoedig den blanken in Europa bereidt, na de Negers in den steek te hebben gelaten, trots de bescherming en de handhaving van het grondgebied, aan alle

Sluiten