Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met welk inzigt dan zouden haar resultaten in do officiële Belgische en Noderlandsche bladen opgenomen zijn? Zoodra de Tweede Kamer weder vergaderd is, zal, — mag men vertrouwen — het zij de Graaf van Zuijlen of oen ander kundig lid der Staten Generaal den Minister de Willebois over de beteekenis van die Regeringsdaad tot eene duidelijke, voor de regten van een vrij en onafhankelijk volk allezins bevredigende inlichting en verklaring noodzaken, en tegelijk tot eene onbewimpelde blootlegging der beginselen van onze buitenlandsche staatkunde, die een zelfstandig karakter behoort te dragen. Het Kabinet te Brussel en het Haagsche staan niet op hetzelfde standpunt. — In hoeverre is de tegenwoordige Minister van de waarheden dier „Oude Historische Noderlandsche" diplomatie doordrongen, van de gebiedende noodzakelijkheid om het droevig overschot van het stelsel van Europa's evenwigt niet lijdelijk en vadsig prijs te geven, maar is het nood, kloek en heldhaftig te handhaven. — De gebeurtenissen van 1867 en 1870 kan men daarbij laten rusten. Gedane zaken zijn niet te veranderen of weg te cijferen, maar wij hebben met de verwikkelingen van 1875 te doen, met de verdediging van onze onzijdigheid tusschen de welligt eerlang weder strijdvoerende wrokkende Mogendheden; en zijn dan aan allerlei aanstoot en schennis te water en te lande niet het minst in de Overzeesche Bezittingen blootgesteld. Wij moeten klaar en stellig weten, waaraan ons te houden, omdat het van onschatbaar nut is, aan de Wereld het bewijs te geven, dat er niet enkel eene Nederlandsche Regering bestaat, wisselvallig gelijk men die als het uitvloeisel der partijzucht sedert 1849 al meer en meer in de achting van het buitenland heeft doen dalen, maar ook en vooral eene Nederlandsche Natie, die bereid is, van het voorgeslacht niet ontaard of verbasterd, in gemeen overleg met een bewind, waaraan zij haar vertrouwen kan schenken tot behoud van 'sLands eer en regten, geld en manschap, zooveel die vereischt worden ten offer te brengen.

31 Januarij 1875.

Sluiten