Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beide Kamers, dc vroegere en latere Ministers, die den nu teruggeroepen Gouverneur-Generaal hebben laten begaan, de pers die hen in het opzet en de volharding stijfde en sterkte, zullen een deel van de treurige verantwoordelijkheid hebben te dragen. Conservativen zoowel als Liberalen, zijn zonder onderscheid, zoo al niet evenzeer, ten minste voor een deel aansprakelijk voor het gebeurde: de ontruiming van Aisjien, na de erkenning van het feit, dat de nationale eer genoegzaam is gewroken, maar dat een langer verblijf in dat vernielend oord doodelijk is, terwijl het welbegrepen belang van het behoud onzer Koloniën de nuttiger dienst van onze troepen op andere punten gebiedend eischt, kan derhalve thans zonder vrees van eene nieuwe ministeriële crisis, door een weldadig telegram regtstreeks uit 's Hage worden bevolen, heden liever dan morgen. En wanneer men onverschillig Voor de gevaren van den algemeenen oorlog, die ieder oogenblik in het Oosten zoowel als in het Westen van Europa kan uitbarsten, nogmaals de oude tegenwerping mogt willen beproeven, dat de bewaring van ons prestige in Indië de volharding in Atsjien en het slaan van nog één beslissenden en glansrijken slag vordert, zoo kan de herinnering volstaan, dat al zulke of andere drogredenen in onzen leeftijd van 1830—1839 tot walgens toe werden gehoord, en nogthans na eene 's Lands krachten uitputtende volharding het verlies van België, of in de vorige eeuw dat van de Amerikaansehe Volksplantingen voor Groot-Britannië, niet hebben kunnen verhinderen.

UTRECHT, 11 Maart 1875.

I.

Principiis obsta.

In plaats van zich kalm en ongestoord in de aankondiging der ditmaal wel wat trage liefelijke Lente te kunnen verheugen, schijnen de nog vrije Volken van het Vasteland door de Diplomatie en de Publicisten van het Duitsche Rijk, eensklaps uit

Sluiten