Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat do Staat genomen heeft in het dempen van de ontstano goschillen tusschen den Keizer en den Koning van Pruissen, bij het verdrag van Reichenbach in 1790, — de mediatie tusschen den Keizer en de Porte bij den vrede van Sistovi, — deszelfs invloed in het voorkomen van den gevreesden oorlog tusschen Rusland en Engeland, over de voorwaarden van den vrede met Turkije — en het bijleggen der geschillen tusschen Engeland en Spanje, over eenige Landstreken op de Noord-Westkust van Amerika, en in vele andere stribbelingen tusschen sommige Hoven van Europa, die in de Kabinetten zijn gesmoord geworden."

Hoe verontrustend de politische en kerkelijke tweespalt zij, bij verwikkelingen met het buitenland alligt te misbruiken, wie zou onzen tegenwoordigen toestand in de verste verte met den voegen en bijna reddeloozen boedel durven vergelijken, in December 1787 door van de Spiegel aanvaard? Zijn onze in de Uitvoerende Magt geconcentreerde krachten niet oneindig grooter, en zou niet trots elk verschil van kleur of rigting, ieder Nederlander zich in de ure des gevaars, om den Troon scharen?

UTRECHT, 5 April 1875.

III.

Het loffelyk verzet van België. Een antecedent van 185 6.

Hot is niet voor het eerst, dat het Caesarisme van onzen tijd dikwijls wat al te gramstorig over de uitspattingen der Belgische pers klagten aanheft, vroeger uit Parijs, thans uit Berlijn, en dat men die lastige tolk der openbare meening poogt te beteugelen, zoo niet te smoren. Maar het regt en belang der waarheid kent geen gienzen, en in dit stuk, gelijk in menig ander, zijn Nederland en België nog altijd één. Toen nu negentien jaren geleden, i'1 Apiil 185b het protocol der Conferentie te Parijs kenbaar

Sluiten