Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, waarin de Fransch-Napoleontische Regering over de losbandigheid der buitonlandsche dagbladen vertoornd, bij dien opgeworpen regterstoel van Europa maatregelen tot stuiting van het euvel trachtte uit te lokken, ging integendeel alom even als nu, een kreet van verbazing en afkeuring op over die zamenspanning van Kabinetten tegen de regten van een zelfstandig en onafhankelijk \ olk, en schreef ik de volgende regelen: „Het geldt de vrijheid van drukpers, die door een buitenlandsche magt in België wordt bedreigd; die in dat middenpunt van Europa niet gekrenkt kan worden, of het verderfelijk voorbeeld werkt op do naburige kleine constitutionele Staten, allermeest op Nederland, onvermijdelijk terug. Wanneer wij in dwaze kortzigtigheid eerst den plasdank bij de groote Mogendheden najagen, loopen wij vroeg of laat gevaar, op onze beurt, zoowel als België, het meesterschap van deze of gene Conferentie te moeten verduren '). Nu het Caesarisme van de Seine naar de Spree is vei plaatst, en van hier de diplomatische berisping of liever ingewikkelde bedreiging althans niet zachter luidt dan toen, terwijl de Conferentie van Petersburg die van Parijs schijnt te moeten vervangen, hebben de sedert 19 jaren al meer en meer bedreigde constitutionele vrije Staten van het Vasteland — zoover zij na de gebeurtenissen van 1866, nog zijn overgebleven — in deze, zoo versche aanmatiging van het Hof van Berlijn een nieuwen grond, zich op hot voorbeeld van Groot-Britannië, bepaald van alle deelneming aan de zamenkomst te Petersburg te onthouden, en zich voor het gevaar te hoeden, alligt op dat Congres door de meerderheid van meer gedweëe of bedeesde Leden te worden overstemd of Besluiten te moeten onderteekenen, die toch hier in Nederland nimmer (Art. 57 der Grondwet) zouden kunnen worden bekrachtigd. Do beginselen, van welke do autocratische Hoven uitgaan, hunne onlijdelijke eischen en heerschzucht zijn met de constitutionele theorie van het gemeen overleg, met ons besef van vrijheid en eigenwaarde overeenigbaar. Do Nota van den Gezant de Perponcher en de kloeke tegenstand van het Brusselsch Kabinet,

') Een twintigjarige strijd (7 Mei 1856) bl. 184 volg.

Sluiten