Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den geest; en indien men onder glimp van wet,en uit vermeend Staatsbelang onverbiddelijk vermenigvuldigde beboeting, schorsing, gevangenneming en ontzetting van onbuigzame bisschoppen poogt te regtvaardigen, heeft gewis menig getrouw onderdaan maar in zijn gevoel en in zijne heilige overtuiging diep beleedigde Katholiek met weemoed den blik naar de constitutionele Staten geslagen, waar eene juister afbakening der grenzen van Regering en Wetgeving zulke ergerlijke tooneelen heeft afgesneden, en het ontzag voor de bezworen Grondwet, den gewonen Wetgever de hand bindt. Dat weldadig ontzag voor de hier te lande eiken burger gewaarborgde Constitutie is nergens in Pruissen te vinden, wel de van kinds af aldaar door de tucht van den schoolmeester, door het norsch bevel van politieagenten en door den stok van den korporaal onafgebroken ingescherpte vrees voor allen, die hooger geplaatst zijn en gezag oefenen, dit moge dan op de wet steunen of nog zoo wederrogtelijk zijn.

Zij, die tot hiertoe in Nederland en België onder den invloed van een milde denkwijze en der erfelijke vrijheid, door de Staatsinstellingen aangekleed, tegen alle buitensporigheid der willekeur werden beveiligd, en tot hiertoe vrij hebben geademd, gedacht, gehandeld, gesproken en hunne meening rondborstig in taal, schrift of druk hebben kunnen uiten; zij, die deze uitnemende voorregten bij vergelijking met het juk dat in andere Landen duizenden misnoegden al wrokkend dragen, naar eisch weten te waarderen en die zich in dit oogenblik op het voorbeeld van hetgeen België wedervaart, in een niet verwijderd verschiet even zeer door de Pruissische diplomatie in hun goed regt bedreigd of verkort kunnen zien, zullen bij eenig nadenken, niet aarzelen in de keuze van hetgeen hun te doen staat. Zij zullen de leer der Politiek van Macchiavelli, in deze eeuw meer dan ooit in zwang, en het verdeel om te beter te heerschen herdenken; zij zullen de zaak van België, gelijk die van andere vrijstaten, van Zwitserland en Denemarken als eene eigene, als ons allen zonder onderscheid rakende betrachten. En zoo inderdaad de Tractaten door geweldenaars worden verscheurd, en trots de garantie der vijf groote Mogendheden, de Neutraliteit van den nabuur bedreigd

Sluiten