Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekwam om op het Hoog Geregtshof inzake Wallez in 1818 een onbetamelijken invloed te oefenen, ligt nog versch uit de onlangs medegedeelde officiële briefwisseling in het geheugen.

Maar die verdienstelijke Raadsheeren, zoowel als de Regters, die wij tot hiertoe hebben gehad, waren door iets anders dan de gunst van Ministers op het kussen geplaatst en die bewustheid schonk hun, bij voorkomende gelegenheid, den vereischten moed, om als tolken van eene constitutionele Magt, aan den overmoed en aanmatiging, hetzij van Raadslieden der Kroon of ander gezag ter bescherming der regten van verongelijkte ingezetenen onwankelbaar het hoofd te bieden. In meer dan één regtsgeding, vóór de herziening der grondwet beslist, heeft Nederland in deze en gene uitspraken waarborgen gevonden, die men bij de Staten-Generaal te vergeefs zocht. Doch wat zou van ons Land en Volk moeten worden indien voortaan, na de door de Eerste Kamer bekrachtigde conceptwetten en de algeheele ontbinding van Regtbanken en Kantongeregten, de te benoemen Leden der nieuwe Collegiën van den eerste tot den laatste, zich zelf als creaturen van den Minister van Lijnden hadden te beschouwen, die, zonder voordragt of aanbeveling, ieder een of anderen prijs of premie in de opengestelde loterij zou hebben toegekend; terwijl anderen volgens de Grondwet levenslang aangesteld tot werkeloosheid zouden veroordeeld zijn, of hunne weigering met verbeurte van wachtgeld, hadden te boeten? Welke achtbaarheid meent men, dat de Natie in het personeel erkennen zou, dat zich eene verplaatsing had getroost, gelijk de militair eene onaangename verandering van garnizoen heeft te lijden? — Of kan men een anderen naam, dan dien van eene zeer onzedelijke loterij aan eene conceptwet geven, die, aan de beide Kamers onderworpen, waarin Regters en Raadsheeren en Leden van het Openbaar Ministerie zitting hebben, hun het uitzigt voorspiegelt, om bij aanneming van het Ontwerp, van gewoon Lid, van Griffier of van Officier eensklaps tot President, Raadsheer of Procureur-Generaal door het welbehagen van den Minister bevorderd te worden, terwijl anderen met nieten worden afgescheept ?

Sluiten