Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„annexatie" is met Hollandsche woorden, zooals een geëerd mede-onderteekenaar nog gister zeide, — het moge dan in Afrika

of in Luropa plaats hebben, — Geweldenarij en Diefstal

„Prendre un chainp a un particulier est un grand pêché

voerde de eerbiedwaardige Fénélon zijn kweekeling, den aanstaanden Koning van Frankrijk, te gemoet; — prendre un grand pays a une nation, est une action innocente et glorieuse. Oü sont donc les idees de justice? Dieu jugera-t-il ainsi? Doit-on moins être juste en grand qu'en petit? — N'aura-t-on aucun scrupule de faire a des millions d'hommes 1'injustice sur un pays entier, qu'on n oserait faire pour un pré a un homme seul ?"L) In de algemeene overtuiging hier en overal, behooren die eenvoudige en klare begrippen en waarheden te herleven: gekroonde roovers en hunne Raadslieden hebben over de Wereld veel grootere rampen uitgestort, dan menig ter dood veroordeelde misdadiger. Het regt der onafhankelijke Staten, der kleinste en der zwakste Mogendheid, zoowel als der grootste en meest krijgshaftige, moet allengs en' van lieverlede erkend en door de zedelijke magt der openbare meening gehandhaafd worden. Als achtbaar en waardig Vertegenwoordiger van Koningin Victoria bij het Nederlandsche Hof, is de kleinzoon van Lord Malmesbury, van den Vriend van de Prinses Wilhelnnne en van don Raadpensionaris van de Spiegel de Admiraal Harris, gewis meer dan menig ander Lid van het Corps Diplomatique, jegens Nederland welwillend gestemd en in staat den onuitroeibaren zin van ons Volk voor Waarheid en Regt te begrijpen en bij zijne Regering ingang te verschaffen.

UTRECHT, 10 Junij 1877.

EEN NIEUW PROTEST TEGEN DE INLIJVING DER TRANS-VAAL.

In plaats van eene Twaalfde Lijst van onderteekenaren der Utrechtsche Verklaring, hebben wij heden nog iets beters, en

') Directions pour la conscienee d'un Eoi (La Haye 1747).

Sluiten