Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag der inlijving nog niet aan de orde was; dat die geheel gaaf en onverkort bleef. Maar met warmte en nadruk zijn de Confederatie zoowel als de inlijving, als een onregt dat GrootBrittannië tot schande strekt, door Mr. Courtney bestreden; voorts door Sir Chr. Dilke, door het Lid O'Donnell, die bepaaldelijk van de hier te lande geteekende protesten melding heeft gemaakt. Do tweede lezing van het voorstel is derhalve niet zonder verzet doorgegaan en het laat zich aanzien, dat de eigenlijke annexatie vrij wat meer tegenstand zal ontmoeten. Van de 652 leden, heeft niet meer dan een zesde ditmaal deel aan het debat genomen. De zaak van den Vrijstaat is dus, trots de tegenwoordige heerschappij van Sir Theophilus Shepstone, nog niet geheel verloren; eene edele verontwaardiging spreekt uit de taal der zoo even genoemde Leden van het Parlement. — Zij onder onze Landgenooten, die er prijs op stellen, dat zoovele nabestaanden, vrienden of bekenden, die in den jongsten tijd Nederland verlieten met het uitzigt van als vrije Republikeinen in Zuid-Afrika te leven, niet gedwongen worden zich onder een vreemd juk te krommen, kunnen, door nog tijdig hunne stem te verheffen en zich in plaats van tot de bedrijvers van het kwaad, Lord Carnarvon en Mr. Lowther, — tot de wakkere Leden der Oppositie in het Parlement te wenden, het droevig en vernederend uiterste van die onderwerping welligt nog helpen afkeeren. De beide protesten en het Appel des Citoyens Hollandais zijn aan een tal van Leden van het Huis der Gemeenten en aan deze en gene Ministers, aan Engelsche en aan andere buitenlandsche dagbladen en tijdschriften verzonden. Eene suppletoire lijst van Adhaesiën aan het Appel zou nu nog kunnen volgen of wel — wat nog meer gewenseht ware — uit de groote handelssteden Amsterdam en Rotterdam kon eindelijk eens een zelfstandig Adres verschijnen in den geest, zoo men wil van mijn ambtgenoot van Vloten ontworpen, en ter elfder ure tegen de inlijving van den Vrijstaat, door krachtige Vertogen der Nederlandsche Diplomatie te Londen ondersteund. De verleening van het Grootkruis aan den President Burgers en de erkenning van den Consul-Generaal der Zuid-Afrikaansche Republiek zijn Regeringsdaden geweest,

Sluiten