Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plotseling klonk het vrooiyke lachen van Olga Wadima door de kamer_

„En als ik nu even mijn oogen dicht doe, dan heb ik zoo'n stil genoegen, wanneer ik denk te zien, in alle woningen van .Nicolskoé' een stukje huisraad van het onze! En alle vrouwen bijna, de meeste kindertjes, zelfs eenige mannen zijn met een of ander kleedingstuk van ons getooid! Dat is zulk een heerljjke opwekkende gedachte, vadertje!"

„Ik kan niet dankbaar genoeg zijn, een dochter te bezitten als jij, Olga!" zeide Graaf RostowzefFs zijns ondanks.

„Zooals ik?" vroeg zij verrast.

„Ja — je oogen, je geheele wezen straalt van liefde! Liefde te willen geven, zooveel je slechts kunt!"

„Maar dat heb ik aan u te danken!" antwoordde zij, „en ... aan God," vervolgde z|j ernstig. „Hoe verkreeg ik de liefde, die nu van mij uitgaat, zooals u zegt? Immers door u! Het komt mij soms voor, als had ik mijn leven lang gedronken van eene groote Liefde, de uwe, vader. En nu kan ik die milliarden stofjes van de gouden Liefde niet meer in mij bewaren. Het is te veel. Zij moeten zich een uitweg banen door mijn oogen, mijn mond, mijn handen. En ik heb alles bewaard, sedert lang, omdat ik ontving, van 11! Ik zelve schiep nog niets. Maar toen ik een kindje was, en Grootmoedertje of Mademoiselle niet tot in de allerkleinste bijzonderheden konden zorgen, de eerste door haar ouderdom, de laatste om de taak der huishouding, wie kwam dan zien naar zijn kindje, onverwacht, op elk uur van den dag soms? Wie vermaande de ,njanja' *) mij niet te veel te laten snoepen? Wie overtuigde er zich zelf van of het buiten misschien te vochtig was, en of men mij wel van overschoenen voorzag? En wie kwam dan weder, als datzelfde kindje thuis was gekomen, toezien of men het wel andere kousjes aantrok ? Wie gaf het, tot voor eenige jaren, den laatsten nachtkus? Immers u, altijd overal u? Eerst heeft men het mij verteld, omdat ik zoo jong was. Later heb ik gezien!"

„Je hadt geen moeder meer," sprak Wadiem Alexandrowitsj, met aandoening.

By deze woorden verliet Mademoiselle de kamer.

*) Njanja = voedster

Sluiten