Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij, en toen zich geheel tot haar vader wendend, vertelde zij hem van de groote schade aan de jonge boomen door de elanden gedaan. „Alles is plat getrapt," besloot zy.

„En töch weer van voren af aan beginnen, altijd weder van voren af aan!" antwoordde hij op beteekenisvollen toon.

„Zou dat zedemeesteren niet ophouden ?" dacht hun gast. Zelfs ter wille van den smakelijken maaltijd scheen het gesprek hem te zwaar, te vervelend toe.

Toch, hoe anders was het hier dan te ,Sergejewka', en alles scheen geheel van zelf te gaan. Geen bevel aan de bedienden, geen lange pauzen tusschen de elkaar opvolgende gerechten.

Ietwat vriendelijker door deze ontdekking gestemd, besloot hij het jonge meisje op een zijner verhalen te vergasten, doch het duurde geruimen tijd, eer hij er een kon vinden, voor vrouwenooren geschikt.

Doch nu grinnikte hij eensklaps vergenoegd en zeide :

„Verbeeld u, Olga Wadima, ik ben verleden overtroefd geworden!"

„Hoe zoo?" vroeg zij verwonderd. „In — in — onwaarheid spreken?"

„Onwaarheid is niet het juiste woord, dat men bezigen moet bij mijn vertelsels.

„Ik dicht. Iedereen die dicht, spreekt onwaarheid! Maar laten we niet discuteeren, ik zal u een aardige geschiedenis vertellen! Luister: „Voor eenige dagen speelden een paar vrienden en ik een partij ,macao' in een restauratie te H. Het geluk was mij gunstig, en ik liet wyn komen, terwijl ik hen op eenige mijner anecdotes vergastte. Daar werd de deur geopend, en een mij onbekend jongmensch trad binnen, bestelde iets, en vroeg om aan de algemeene vroolijkheid, die onder ons heerschte, te mogen deelnemen. Hij stelde zich voor, ik merkte weldra met een ontwikkeld man te doen te hebben en verhaalde ook hem menige geestigheid.

„Goede roode wijn, Wadiem Alexandrowitsj!" onderbrak hij zich zeiven.

„En toen deed ik hem het verhaal van mijn alom bekenden, beroemd geworden ijstocht, waarvan ook gij zult gehoord hebben, Olga Wadima."

Sluiten