Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds haalde zij verruimd adem, toen opnieuw de deur zich opende en Mitrofan Saweljewitsj verscheen, gevolgd door zijn zoon!

Een oogenblik meende zy, dat de moed haar dreigde te ontzinken, doch zij beet zich op de lippen en neigde even met het hoofd.

Hun wooiden van onoprechte deelneming hoorde zij niet, noch zag zij de handen, haar toegereikt.

De geneesheer, aan haar zijde, sloeg de beide mannen nauwlettend gade en volgde hen met zijn scherpen blik. Overal waarheen zij gingen om het woord tot een der fluisterende groepen te richten verstomde het gesprek en maakten de heeren voor hen plaats, in breeden cirkelvorm. En binnen de ledige ruimte, die om hen ontstond drong geen der aanwezigen door.

En de geneesheer dacht aan het bezoek dat hij te ,Sergejewka' had gebracht, nog denzelfden avond, waarop Graaf Rostowzeff de oogen had gesloten, en elke bijzonderheid hiervan kwam hem voor den

geest. Hij was het huis binnengekomen, zonder te worden opgemerkt

en had de deur der kamer van Mitrofan Saweljewitsj meteen ruk opengestooten. En hij had hem ruw bij de schouders gegrepen en hem toege voegd:

„Moordenaar, ge hebt eer van uw werk, uw slachtoffer is dood!"

Hij was zich volkomen bewust van de mogelijke onredelijkheid zijner zware beschuldiging, doch het uiterlijk van den man vóór hem getuigde, dat hij zich niet had vergist, want, ofschoon Mitrofan Saweljewitsj was verbleekt, toch had er een straal van

vreugde in zijn oogen getinteld. Maar, het gelaat ter zijde gewend had hij geantwoord:

„Ge durft veel, dokter, en dat nog wel in mijn eigen woning, ik een moordenaar!" en hij was in zenuwachtig lachen uitgebarsten.

Doch de dokter had hem nog iets gezegd, waarnaar hij moest luisteren:

„Sawadsky, als ik een been moet afzetten, begin ik niet met een arm en nu ik verkies de waarheid te spreken, ga ik niet eerst op kronkelpaadjes wandelen, om tot dit doel te geraken. Voor God, voor mij, en nog eenigen zijt gij een moordenaar, ofschoon de arm dei gerechtigheid u niet kan bereiken. Begrepen? Nu weet ge hetgeen ik u wenschte te zeggen en geniet nu op uwe wijze van den

Sluiten