Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrafenis van Graaf Rostowzeff had zij zich vroegtijdig naar haar kamer begeven.

Maar hij vervolgde haar nu niet meer door blikken of woorden, doch gaf zijn zoon in stilte gelijk, toen deze haar onlangs een mummie had genoemd. Michaël bezat een goeden smaak, dat stemde hij toe.

Olga Wadima's gedrag getuigde heden van weinig zelfbeheersching. De nabijheid van haar verloofde en z\jn vader, die zich gedroegen als waren zij heer en meester over haar en haar bestaan, Wadiem's vertrek, dat op handen was, het uitzicht der vermoeiende haar tegen de borst stuitende jachtfeesten, alles bracht hiertoe bij. Beurtelings kon zij zich met haar gasten druk over het een en ander onderhouden, of wel halstarrig zwygen. Was die opgeschroefde, vreemde conversatietoon van haar? vroeg Wadiem zich zeiven af, terwijl hij haar bezorgd aanzag. Een oogwenk kruisten zich beider blikken. Wadiem voelde wat er in haar omging, en begon, om de aandacht van haar af te leiden, een gesprek met den ouden Sawadsky.

Maar deze, van zijn kant, sloeg den jongeling zoo opmerkzaam gade, dat hij slechts aan hem en niet aan het meisje dacht, dat zich in een kunstmatige stemming van opgewondenheid scheen te bevinden. Er gleed een leelijke trek over zijn gelaat, toen hij ziqhzei ven met zekerheid kon verklaren, dat de jonge man haar lief had, trouw en oprecht, dit moest hij tot zijn spijt toegeven!

Slechts Michaël gaf zich geen moeite na te denken of te willen doorgronden. Hij at en dronk van alles, hem door Boris, of Kathienka aangeboden, want, daar de jonge Poolsche bediende had moeten vertrekken, om als soldaat dienst te nemen, was zij den ouden man aan tafel behulpzaam.

En mocht hem ook van tijd tot tijd het vreemdsoortige van Olga Wadima's gedrag opvallen, dan schreef hij het toe aan haar zenuwtoestand, waarvan de geneesheer had gewaagd in den brief aan zijn vader. En het jonge meisje zelve vermoedde niets van den dienst, haar door den dokter bewezen. Zij speelde de opgedrongen rol natuurlijk, omdat zij leed.

Gedurende den maaltijd vond Michaël gelegenheid, Wadiem eenige bewonderende uitroepen over Kathienka toe te voegen, en trachtte hij

Sluiten