Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ik had het ook maar liever in mijn zak gehouden!" sprak de echo by het vuur.

Zy had een toornig antwoord op de lippen, maar, zich bedwingend, zeide zy:

„Ik wil niet redetwisten nu het schynt, dat onze begrippen ook hierin niet overstemmen. Ik handel in Papa's geest' en ken de onzen door en door. Zy zyn hetgeen voor hen gedaan wordt, overwaard. Laten we over iets anders praten."

„Allereerst moet je zorgen, dat wij spoedig iets te eten en te diinken kiygen, beval Mitrofan Saweljewitsj. „Wy zijn van verre gekomen en hebben honger en dorst. Ook kan ik over het onderwerp, dat ik bedoel, niet preken met een nuchtere maag. Na tafel zult ge alles hooren van het bezoek van gisterenavond en wy zullen ook het punt van jouw persoonlijke belangen aanroeren.

„Wie was het?" vroeg het jonge meisje, en voor een kort oogenblik rees het hoopvolle vermoeden in haar op, dat het Wadiem zou geweest zijn, die nog eenmaal een poging gewaagd had, haar huwelyk met Michaël te doen uitstellen, doch zij zag zich spoedig in haar verwachting bedrogen.

„Wie andeis dan de dokter" zei Sawadsky. „Die man is de eenige, die ons van tijd tot tijd nog eens komt opzoeken, wanneer hij in zyn wysheid meent, dat het noodzakelyk is! Wat de andere menschen aangaat — hier maakte hij een minachtend gebaar met de hand — „zy zyn de dagen vergelen, die zij vroeger op Sergejewka sleten.

Door het binnentreden van Mademoselle nam het gesprek een andere wending en had Olga Wadima gelegenheid zich voor te bereiden op een zeer zeker in aantocht zijnd nieuw plan der Sawadsky's. Dezen waren nog zelfbewuster en vrijpostiger dan gewoonlijk, zoodat zij begon te vreezen.

Het bleek niet overbodig te zijn geweest, want nauwlijks had het gezelschap na den maaltijd wederom in de zaal plaats genomen, of Mitrofan Saweljewitsj, nu verzadigd, stak van wal:

„De dokter kwam gisterenavond," zooals ik je zeide, „wij zaten nog aan tafel, en hy stoorde ons door drie volle uren te blijven. Hy vond je zeer overspannen en verzocht ons met het huwelijk te wachten tot na het volgend jaar."

Sluiten