Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rostowzeff verbleekt, gaat een schrede achterwaarts, ziet even naar het meisje, dat, als vastgenageld aan den grond, is blijven staan, en geeft haar een teeken.

De heeren zijn nu alleen.

Wadiem": h°UdinS ^ StCm' beVelend' koud' zegt

„Gij zult mij voldoening geven, 't liefst reeds morgen!"

„Ik denk er niet aan," snoeft Michaël, afwijzend met een breed ge baai. „Olga Wadima is mijn verloofde, en gij . .

wowtt 2 a"een -Zij^ Vad6r' d'e goedkeurend knikt. Maar schielyk wordt deze omringd; hij voelt, dat men, zacht opschuivend, hem

u t de kamer drtfft; en als hij tegenstreeft, wordt hem beduid, dat

hij Mitron Saweljewitsj, nu het best doet met de overige gasten

in de zaal, vooral de dames, gerust te stellen.

heeft 0nderw«1 zich vóór Michaël geplaatst, en zegt:

feit wn l ge"fgeen °Phelderingen over de aanleiding tot het J ïen het feit zelf. Door den slag in het gelaat hebt <»ii een edelman beleedigd. Voor zoover wij mogen aannemen,'dat onze en en gewoonten u bekend zijn, moet dit u genoeg zeggen. Zulk een smaad vordert reparatie."

'' Maa,r' lk " •' ben • • •" stottert Sawadsky.

" ü zÜt", gaat de Vorst kalm verder, „niet een man, die thuishoort in dezen, onzen kring! Mijn vriend Borolow en ik stellen onze diensten voor den beleedigde beschikbaar; gij zult uw getuigen wel me onder de gasten hier bijeen vinden, dus willen wij wachten tot

aristocraat Tot ™°,rSteïIen" En zich de hoffelijkheid van oud anstocuat tot Wadiem wendend, vraagt hij hem vriendelijk: Welke apenen kiest gij, mijn jonge vriend?" "

„Sawadsky's keuze zal de mijne zijn, ik weet niet of hij de

«TSt l ee"z,ak als deze'hantore-k»"-

Ȇ1J zijt de beleedigde, kies gij, Rostowzeff."

„Pistolen," zegt Wadiem koud.

Zooals verwacht werd.

wÜS,6 heeren ,beseven '■"* "ll tot Michaël om hem te verhinderen

^TwwT? 'e beleedJêen' M a"dere" 8ela8tOT' <"■ ™

' g jewka te doen voorkomen, alléén.

Sluiten