Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten postvatten, geven het slechte voorbeeld, Van 's morgens vroeg tot '8 avonds laat ga ik rond, vermanend en zorgend, doch het is te duchen, dat het onheil niet kan worden afgewend, 'en de gevreesde ziekte ontelbare slachtoffers zal maken.

„Wat ook je gedachten mogen zijn in dezen, ik verzoek je dringend niet hierheen te komen. Indien dit noodzakelijk mocht blijken' negens komende omstandigheden, dan zal ik je roepen! Wadiem " Zooals vroeger, had hij ook thans haar gevoelen geraden, maar ook, als voorheen, zou zij zich voegen naar zijn wensch. Doch, daar zij de vreeselijke onzekerheid omtrent zijn toestand niet kon verdragen, reed Boris iederen morgen naar ,Popasnaja', om tegen den avond te ,Nicolskoé' terug te keeren inet tijding van Wadiem.

n c an stonc zij met kloppend hart aan een kromming van den weg te wachten, tot het bekende hoefgetrappel zich liet hooien. Reeds van verre moest de oude dienaar even de zweep opheffen ten teeken dat hij nog gezond was, ofschoon vele bewoners van' het landgoed stierven.

Dan klonk door de stilte haar gebed als een juichtoon!

Op een avond echter scheen het haar, of Boris, hoewel het afgesproken teeken gevend, alvorens hij dit deed, heel even aarzelde om daarna echter de zweep op te heffen... Toen zag zij hem' onderzoekend aan en vroeg: „Is de Barien gezond?"

„Ja Barisjna", antwoordde de ouds, „God heeft den jongen Graaf nog gespaard, ofschoon hij zich zelf niet wil ontzien. Hij is overal en ziet toe, dat de boeren niet onvoorzichtig bij het behandelen hunner zieken en dooden zijn.

„De huisknecht vertelde mij, dat zijn meester bijna niet slaapt en zich den tijd niet gunt tot eten! Hij ziet er vermoeid uit, maar hij is nog gezond."

Op de zeven bange dagen, die nu volgden, werd het teeken uit de verte steeds aarzelender gegeven - en de stem, die aan Olga Wadi ma de lijding overbracht van hetgeen te .Popasnaja' voorviel klonk minder zeker en moedeloozer. Doch onveranderlijk meldde'

Boris haar iederen avond, dat de jonge Barien haar dringend verzocht

niet te komen ....

Het is de achtste dag. Wadiem, die gedurende de geheele week

Sluiten