Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL II.

TITEL II.

Van het openbaar onderwijs.

§ i. Van de scholen.

Art. 16. In elke gemeente wordt voldoend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.

Het onderwijs omvat de vakken, in art 2 vermeld onder a—k, en daar, waar genoegzame behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of wel alle vakken, vermeld in dat artikel onder /—t.

Van het Rijksonderwijs.

§ i. Van de scholen.

Art 16 Door het geheele Rijk wordt voldoend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.

Toevoeging: Indien de ouders van 25 kinderen, die onder de bepalingen van de leerplichtwet vallen en op een afstand van ten minste vier kilometers van de dichtstbijstaande Rijksschool een vaste woonplaats hebben, dit verlangen, sticht het Rijk een school, die voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk is.

Het uitspreken van dit verlangen geschiedt , hetzij door de belanghebbende ouders of verzorgers, hetzij door de centrale schoolcommissie (zie onder Tite V). Deze richten zich tot den schoolopziener, die dit verlangen met zijn advies door zendt aan den districtsonderwijsraad , die het wederom met zijn advies door zendt aan den Minister.

De schoolopziener kan ook zelf een desbetreffend voorstel indienen bij den disti iets-onderwijsraad.

Door Ons worden regelen vastgesteld ovi in de behoeften aan onderwijs van achterlijke kinderen en van kinderen, wier ouders geen vaste woonplaats hebben, te voorzien.

Het onderwijs omvat de vakken, in art. 2 vermeld onder a—k en daar, waar volgens het oordeel van den districtsonderwijsraad genoeg zame behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of alle vakken, vermeld in dat artikel onder l—t.

2

L

Sluiten