Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wethouders en den districtsschoolopziener beslist Onze Minister, die met de uitvoering dezer wet belast is.

met gebruik van dezelfde leerboeken en verdere leermiddelen.

Op de basis van dit algemeen leerplan wordt het bijzonder leerplan voor een bepaalde school in verband met het doel dier school nader uitgewerkt door het hoofd der school, in overleg met de overige onderwijzers.

Dit bijzonder leerplan omvat de klassenverdeeling en de indeeling der leerstof over de verschillende klassen en den te volgen leergang voor de verschillende klassen. Voor elke klasse wordt de leerstof nauwkeurig bepaald en de tijd aan elk vak te besteden.

Indien een regeling wordt mogelijk gemaakt, als een deel der Commissie voorstelt onder art. 23, geschiedt de uitwerking voor scholen onder eene inspectie behoorend, door de gezamenlijke onderwijzers der scholen, onder leiding van den inspecteur.

(Men vergelijke de toelichting onder Bijlage II achter deze „Proeve".

Art. 2 ibis. Als einddoel van het lager onderwijs moet het door de hoofden van scholen in overleg met de onderwijzers, onder goedkeuring van den districtsraad vast te stellen leerplan minstens aangeven het volgende voor de verschillende vakken.

Nederl. Taal en Lezen. Zuiver en vloeiend met den juisten klemtoon lezen van eenvoudige leesstof, den inhoud van het gelezene verstaan, het gelezene op eenvoudige wijze weergeven, uitgedrukte gedachten van anderen goed verstaan, eigen gedachten zoowel mondeling als schriftelijk behoorlijk uitdrukken. Eenige geoefendheid in het schrijven van brieven en andere in het dagelijksch leven het veelvuldigst voorkomende zaken.

Kennis der meest toe te passen spelregels, waardoor het schrijven zonder grove taalfouten kan geschieden.

Schrijven. Het vervaardigen van

Sluiten