Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere verbod kan vrijstelling worden verleend door Gedeputeerde Staten, den districtsschoolopziener gehoord.

Het ontslag, in dit en de twee voorgaande artikelen bedoeld, wordt | verleend, hetzij door den gemeenteraad op voordracht van den districtsschoolopziener of van burgemeester en wethouders of van den arrondissements-schoolopziener naar de onderscheidingen , in art. 29 onder b en c gemaakt, hetzij ingevolge art. 31 door Gedeputeerde Staten , hetzij aan scholen, uitsluitend door het Rijk bekostigd, door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast

Art. 37. Aan de onderwijzers wordt, in de gevallen bij art 38 en onder de voorwaarden bij art. 41 en 42 dezer wet gesteld, pensioen verleend ten laste van het Rijk.

Art. 38. Recht op pensioen wordt verkregen door na volbrachten vijf en zestigjarigen leeftijd bekomen ontslag.

Pensioen kan ingelijks verleend worden aan een onderwijzer, die na tienjarigen diensttijd uit hoofde van ziels- of ligchaamsgebreken voor de waarneming zijner betrekking ongeschikt is en op dien grond ontslag heeft bekomen.

Die ongeschiktheid wordt aangenomen op de verklaring van den districts-schoolopziener en van Gedeputeerde Staten.

Bij de berekening van het pensioen komen alleen in aanmerking diensten vóór of sedert het in werking treden dezer wet als onderwijzer aan eene openbare school ten behoeve van het lager onderwijs be wezen.

Art. 37. Aan de onderwijzers wordt ( ) pensioen verleend ten laste van het Rijk overeenkomstig de volgende bepalingen (overgenomen uit het wetsont«erpó5 A, Artikeljl van 22 Sept. 1903): Art. 38. Lid 1 onveranderd.

Pensioen wordt insgelijks verleend aan een onderwijzer, die na tienjarigen diensttijd uit hoofde van ziels- of lichaams- gebreken voor de waarneming zijner betrekking ongeschikt is en (.) ontslag heeft bekomen.

Lid 3 vervalt.

Bij de berekening van het pensioen komen ( ) in aanmerking alle vóór of sedert het in werking treden dezer wet bewezen diensten:

als onderwijzer aan een openbare school ten behoeve van het lager onderwijs,

als onderwijzer aan een bijzondere school ten behoeve van het lager onderwijs, mits die diensten aanspraak geven op pensioen.

in eene der overige betrekkingen, die krachtens de Burgerlijke Pensioen-

Sluiten