Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 48. Tenzij bij eene regeling krachtens het laatste lid van art. 16 gemaakt, anders is bepaald, bedraagt het schoolgeld voor de kinderen uit andere gemeenten niet meer dan dat voor kinderen uit de heffende gemeente.

Voor twee of meer kinderen uit één gezin, gelijktijdig ter school gaande, kan het bedrag van het schoolgeld lager gesteld worden dan het, berekend voor ieder afzonderlijk, wezen zou

Art 49. Indien Wij, Gedeputeerde Staten gehoord, oordeelen dat eene gemeente , door de uitgaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, in verhouding tot hare middelen en andere uitgaven onbillijk zou worden bezwaard, kan haar uit 's Rijks kas tijdelijk subsidie verleend worden. Ons daartoe strekkend en met redenen omkleed besluit wordt, tegelijk met het advies van Gedeputeerde Staten, in de Staatscourant openbaar gemaakt.

Art. 50. De bestekken voor en de gunning van den bouw en verbouw van scholen en onderwijzerswoningen, ter bekostiging waarvan aan de gemeente overeenkomstig art. 49 uit 's Rijks kas tijdelijk subsidie wordt verleend, behoeven de goedkeuring van Onzen Minister met de uitvoering dezer wet belast; deze beslist, den districts-schoolopziener gehoord.

In alle overige gevallen worden de bestekken aan de goedkeuring van den districts-schoolopziener onderworpen. Ingeval deze bezwaar maakt zijne goedkeuring te verleenen , kan de beslissing van Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, worden ingeroepen.

Art. 48. Lid 1 vervalt.

Lid 2 onveranderd.

Art. 49 vervalt.

Art. 50. De bestekken en de begrooting () voor den bouw en verbouw van scholen en onderwijzerswoningen, worden opgemaakt door den distrietsonderwijsraad en niet goedgekeurd dan na ingewonnen advies van het hoofd der betrokken se hooi (of van den betrokken Inspecteur) of bij ontstentenis van dezen van een of meer hoofden van naburige scholen.

Sluiten