Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missiën genieten uit 's Rijks kas vacatiegelden en vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De voorzitter der commissie brengt den tijd, gedurende welken de examens worden afgenomen, bij openbare aankondiging ter algemeene kennis.

De examens, behalve die van onderwijzeressen, worden in het openbaar gehouden.

Art. 63. Hij, die zich aan het examen wenscht te onderwerpen meldt zich tijdig aan bij den voorzitter der commissie, voor welke hij wenscht te verschijnen, en legt daarbij over:

a. zijne geboorte-akte;

b. een of meer getuigschriften van zedelijk gedrag;

c. zijne akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in art. 56 onder a;

d. het bewijs, vermeld in art. 61 onder b.

De dag en de plaats van het examen worden hem door den voorzitter bekend gemaakt.

De omvang van het examen, de wijze van afneming en wat verder tot dit examen betrekking heeft, worden door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur geregeld.

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte van bekwaamheid kosteloos uitgereikt.

De aanteekening, bedoeld in het voorlaatste lid van art. 60, wordt op de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer overgeschreven.

Art. 64. Ter verkrijging eener akte, die de bevoegdheid verleent tot het geven van huisonderwijs in enkele vakken, vermeld in art. 2 onder a—g, wordt vereischt:

a. de volbrachte leeftijd van achttien jaren,

b. het afleggen van een examen

Lid 3 onveranderd.

Het mondeling gedeelte der examens () wordt in het openbaar gehouden.

Art. 63 onveranderd, behoudens een toevoeging onder

d. de bewijzen, vermeld in art. 61 onder b en c.

Art. 64 onveranderd, behoudens onder

a. de volbrachte leeftijd van

negentien jaren,

Sluiten