Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL VI.

Bevordering van het schoolbezoek.

Ofschoon onze commissie van oordeel is, dat de wettelijke bepalingen betreffende den Leerplicht dringend verbetering behoeven, hebben we gemeend, hieromtrent geen nieuwe regeling te moeten ontwerpen, daar eene herziening van die bepalingen in hoofdzaak geen verband houdt met de vraag, of het openbaar onderwijs Rijkszaak dient te zijn.

TITEL Vil.'

Overgangsbepalingen.

De overgangsbepalingen moeten inhouden, dat de bevoegdheden, tot dusver verkregen, ook gelden onder de nieuwe wet. Aangezien voorloopig niemand een speciale akte als bedoeld in art. 56 onder d en e voor de paedagogiek en haar hulpwetenschappen bezit, zou dienen bepaald te worden, dat het bezit van die akten gedurende enkele jaren nog geen vereischte is voor de benoembaarheid tot leeraar of Directeur van een kweekschool.

Kr moet bepaald worden , dat bij het inwerking treden der nieuwe wet alle gemeentescholen rijksscholen worden en dat de gebouwen, waarin ze gevestigd zijn, het eigendom worden van het Rijk. De voorwaarde, waarop die gebouwen overgaan aan 't Rijk, dient eveneens nader geregeld te worden. Hoe dit zou moeten geschieden, is niet in 't algemeen te zeggen , daar met het overgaan van het geheele openbare lager onderwijs aan het Rijk, gepaard zal moeten gaan een nieuwe regeling van de finantieele verhouding van de Gemeenten tot het Rijk , en met die regeling zal ook de overgang der gebouwen aan het Rijk verband moeten houden.

Bij het inwerking treden der wet zouden alle gemeentelijke onderwijzers rijksambtenaren worden, zoodat ze dan vallen onder de bepalingen omtren wachtgelden.

Ten aanzien der traktementen en bevorderingen dient vastgesteld te worden, dat geen openbaar onderwijzer van het Rijk minder ontvangt, dan hij als gemeenteambtenaar zou genoten hebben.

Sluiten