Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gemeentebestuur burgemeester en wethouders slechts mogen handelen overeenkomstig de besluiten of binnen de perken eener verkregen machtiging van den gemeenteraad. Hij verwacht op die wijze meer waarborg voor degelijke behartiging der onderwijsbelangen en voor onpartijdige, van persoonlijke opvattingen onafhankelijke beslissingen.

Hetzelfde lid wenscht, dat de organisatie van den districtsonderwijsraad een zoodanige zij, dat de Regeering te zijnen opzichte ongeveer in de betrekking staat, welke thans de Gedeputeerde Staten innemen ten aanzien der gemeentebesturen.

Evenals de districtsonderwijsraad zorgt voor de noodige eenheid binnen zijn gebied, bewerkt de Rijksonderwijsraad, dat er eenheid zij in de beslissingen en de maatregelen, welke de verschillende districtsonderwijsraden nemen en die onderworpen zijn aan de goedkeuring van den Minister, welke het advies inwint van den Rijksonderwijsraad.

Door middel van den Rijksonderwijsraad kan dus de eenheid, die de wet wil, voor het geheele Rijk tot stand gebracht worden.

Ook de leden van den Rijksonderwijsraad moeten zich geheel aan hun taak kunnen wijden. De Regeering kan er door een goede keuze voor zorgen, dat in dien Raad specialiteiten zitting hebben voor bepaalde zaken, als schoolhygiene en scholenbouw of de opleiding van onderwijzers.

De grootte van de onderwijsdistricten, waarover wij spreken, kunnen in hoofdzaak overeenkomen met de districten, aangewezen in de tegenwoordige wet op het lager onderwijs.

Waar gesproken wordt van deskundig schooltoezicht, is het niet de bedoeling, de keuze der leden van het schooltoezicht te beperken tot hen, die bij het lager onderwijs werkzaam zijn of geweest zijn.

De schoolcommisskn bij rijksscholen moeten naar het oordeel van de meerderheid onzer commissie ongeveer het karakter behouden, dat ze tegenwoordig bezitten. Ze kunnen dus in zekere mate beschouwd worden als een vertegenwoordiging der ouders bij de behartiging der belangen van bet onderwijs, terwijl ze mede kunnen waken voor het naleven der wettelijke voorschriften en reglementen. Een enkel lid wenschte aan die commissiën grooter gezag toe te kennen en haar bv. de bevoegdheid toe te kennen om verlof of schoolvacantie te geven.

Terwijl de leden van rijks- en districtsonderwijsraad voldoende bezoldigd zullen moeten worden — b.v. resp. met ƒ 4500 en ƒ 3000, kan het lidmaatschap eener schoolcommissie als een eereambt worden beschouwd, zoodat het niet bezoldigd wordt. In den regel echter zal het wel gewenscht zijn, aan den secretaris van zulk een commissie en wellicht ook aan den voorzitter een vergoeding te geven voor bureaukosten.

Terwijl de bijzondere scholen onder nauwkeurig toezicht van den rijksschoolopziener staan, kunnen de vereenigingen, welke die scholen in standhouden, zelf op de wijze, die haar goeddunkt, commissiën benoemen, die harerzijds toezicht uitoefenen op den aard en het gehalte van 't onderwijs. In veel gevallen zullen die commissiën tevens belast zijn met het beheer der scholen of hierop toezicht uitoefenen.

Sluiten