Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de andere bestookt '). De eerste voorzorgsmaatregel, dien men tegen partijdigheid te nemen heeft, is een onpartijdige samenstelling van het toeziend bestuurslichaam 2). Desondanks is men daarmede nog niet altijd gevrijwaard tegen zekere partijdige richting. Er hangt vooreerst veel af van degenen, die geroepen zijn de boeken te kiezen 3). Dan doen zich verder algemeene en plaatselijke invloeden gelden, vooral ten opzichte van maatschappelijke verhoudingen en sociale inzichten; zoo met name de vrees voor socialistische denkbeelden en invloeden. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat, waar Openbare Leesmusea in tegenstelling met de oude Volksbibliotheken op wetenschap en aesthetiek den nadruk leggen, en deze beide zich allengs hebben vrijgemaakt van orthodox-dogmatische wereldbeschouwingen, vanzelf een aan deze opvattingen vijandigen geest in de keuze der boeken valt waar te nemen. Terecht is dit opgemerkt door Von Hassel4), en met hem coor vele orthodoxe geestverwanten.

Maar desniettemin ligt het in de strekking van instellingen, berekend op het gebruik door ieder, te zorgen voor onpartijdigheid. Een onpartijdigheid, die niet bestaat in het weren van al wat een uitgesproken richting vertegenwoordigt, maar een onpartijdigheid, die zich boven den strijd der richtingen plaatst en alles geeft, wat van weerszijden wordt aangevoerd. Met ontwikkeling, waaraan Openbare Leesmusea zekere leiding willen geven, heeft enge partijdigheid niets uitstaande. »Die Bildungsfrage unseres Volkes steht zu hoch, und ist eine zu wichtige, als dass sie zur Parteifrage herabsinken dürfte«. 6) Dit zijn woorden, die boven ieder Openbaar Leesmuseum geschreven behooren te staan.

17. Ligt in de bestemming het kardinale verschilpunt tusschen Volksbibliotheken en Openbare Leesmusea, een mede gewichtig punt van onderscheid ligt in beider werkwijze.

De grooter omvang van boekenschat, van ruimten, van beheerende plichten, roept verschilpunten in het leven, die vanzelf

') E. Reyer, Organization öffentlicher Bibliotheken für Stadt unri Land. In: ZVW. 1900, S. 10.

') Th. Laengin, Die erste reichsdentsche Biicherhalle. In: BVL. 1900, S. 92.

a) U. von Hassel, Oeffentliche Bücher- und Lesehallen als Bildungsmittel für das Volk. Stuttgart, 1903, S. 29.

4) Idem, S. 5.

5) R. Jannasch, Die Volksbibliotheken, ihre Aufgabe nnd ihre Orgariisation. Berlin, 1876, 8'.

Sluiten