Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook tot een zekere grens niet in Openbare Leesmusea ontbreken.

Zoo de bronnenliteratuur, welke direkt in verband staat tot het sociale leven, bijvoorbeeld wetsverzamelingen in de landstaal; verder literaire werken van oudere schrijvers, en dergelijke, die meer tot bronnen van kennis, dan tot de direkte factoren van

ontwikkeling worden gerekend.

Monografieën en werken, die zich tot een klein gebied van onderzoek beperken, kunnen in de meeste gevallen worden voorbijgegaan : deze zijn eerder op hun plaats in de streng wetenschappelijke- en vakbibliotheek, en hebben alleen waarde voor den vakman, die een speciaal onderwerp te bestudeeren heeft. )

Maar voornamelijk zijn het de overzichtelijk bearbeide werken, waarin de resultaten van onderzoek in eenigen samenhang geboden worden, die door het Openbaar Leesmuseum gezocht moeten worden. En van deze niet alleen die, welke bestemd zijn op populaire wijze

de resultaten der wetenschappelijke onderzoekingen in ruimer kring

bekend te maken, maar óók die tegelijkertijd voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, èn voor algemeene ontwikkeling geschreven zijn. Onder deze laatsten zijn te noemen: encyclopedieën, handboeken, standaard- en compilatiewerken, grammatica, lexica, en

zoo meer. Niet alleen de afzonderlijk verschenen werken, maar ook

de uitgewerkte opstellen bevattende tijdschriften, moeten daarbij

worden aangeboden.

Vooral de werken van toegepaste wetenschap, de beroepsliteratuur, en verder de wetenschappelijke werken in lichter vorm, reisverhalen, onderzoekingstochten, populaire uiteenzettingen van recente ontdekkingen, zijn in het Openbaar Leesmuseum op hun plaats, daar noch de Volksbibliotheek, noch de wetenschappelijke bibliotheek deze systematisch aanschaffen. Hoewel de ervaring heeft geleerd, dat sociaal-politieke en ethisch-religieuse werken minder gevraagd worden dan de boeken uit de bovenstaande kategorieën, kan men deze met Norren berg1) tot de hulpmiddelen rekenen, om tot algemeene ontwikkeling te geraken en mogen ook deze dus niet in het Openbaar baar Leesmuseum

ontbreken.

23. Ontspanningslektuur. Is de grens, wat in het Openbaar Leesmuseum, wat in een wetenschappelijke bibliotheek thuis be-

') C. Norrenberg. Bücher- und Lesehallen. Referaat in: CVE. 1897, S. 51. 3) C. Norrenberg, Mittel zur Förderung der Lesehallen-Bewegung. Referaat in BVL. 1900, S. 25.

Sluiten