Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ..n. . 1, 1 .

en de periodieke karikatuur-uitgaven '), alsmede voor de andere producten van journalistieke prentkunst.

32. Muziek. «Die popularen Bibliotheken verzichten auf

die r orschung, nicht aber auf die wissenschaftliche und beruf-

B,ldung: «ie haben ferner ein Ziel, das den wissenschaftlichen

Anstalten abgeht, namlich die Unterhaltung, wozu wir jeden

kunstlenschen Genuss rechnen». Aldus Bergh oe ffer *); en hij

doelt niet uitsluitend op bevrediging op het gebied der schoone

kunsten door lektuur, doch ook op muzikaal en beeldend kunstterrein.

Het Openbaar Leesmuseum heeft zich niet tot eerstgenoemde te beperken, doch het kan zijn invloed en zijn werkkring verder uitbreiden door het aanschaffen van muzikalia. In bijna alle landen vinden wij deze aan het publiek uitgeleend op dezelfde voorwaarden als lektuur.

Zoo bericht Briscoë, dat reeds in .888 een aantal groote I ublic Libraries in Engeland een afzonderlijke muziekafdeelinc bezaten Zoo b.v. net complex van bibliotheken in Birmingham me* 755 deelen en 5928 uitleeningen.3)

Zoo in de Parijsche stedelijke volksbibliotheken, waar de eerste proef reeds in 1879 werd genomen, en in 1882 in 10 bibliotheken 9085 muziekuitleeningen werden geboekt.4)

In New-York, bericht Bard we 11*) in 1887, bestond sinds lane

een muziekhandel, die partituren verhuurde. In 1882 is in de

Brooklyn Library voor 't eerst een proef genomen met de uitleenina van musikalia.6) s

De Weensche Centralbibliothek bevat een groot aantal muziekstukken en geeft daarvan een afzonderlijken katalogus uit.

33- In Duitschland vinden wij voor het eerst voor musikalia in Openbare Leesmusea propaganda gemaakt door Altmann.') Hij

p jjg' Weltenkan>P. Caricaturcs: their nse to the library. In: LJ. 1903,

leP' ^ Erschein,,nSen Bildungs-Bibliotheken.

:j p p0t'6/ BriSC°é' Book Music in Public Libraries. In: LC. 1888, p. 146. s! w i s' Tlle P°P"'8r libraries of Paris. In: LC. 1884, p. 14.

) . A. Bard wel 1, A Library of Music. In: LJ. 1887 p 159

p. l9o|6 °°k: E' R' N°rri8 Mathews' L'braries and' Music. 'In: L. 1893, S. il^Iêqq 'tnaan "* Gehören "»8ik»lien in die Bücherhallen? In: BVL. 1900,

Sluiten