Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en volksbibliotheken, moet de instelling zich tot doel stellen, steeds in staat te zijn de hulpmiddelen voor die ontwikkeling te stuwen daarheen, waar zij direkt gebruikt zullen worden. Daarvoor, èn om te weten, wat op elk gebied het beste en het nieuwste is, zal een zeer nauwe voeling gehouden moeten worden met hetgeen op het gebied van onderwijs en opvoeding voorvalt; zelfs is de wenscheliikheid te bepleiten, dat enkele sociaal-paedagogische werkzaamheden onmiddellijk van het Openbaar Leesmuseum zelf uitgaan.

Zóó zal ook het Openbaar Leesmuseum een knooppunt zijn voor elk dezer op zich zelf staande en zonder onderling verband werkende instellingen, en zal door het Leesmuseum een overzicht te bekomen zijn over al de werkzaamheden van uiteenloopenden aard. Het zal bijdragen tot wat meer orde en afspraak tusschen de los van elkaar arbeidende instellingen.

Aan dit werk hebben de Angel-Saksische bibliotheken reeds vele tientallen jaren haar aandacht geschonken. «Library extension« is de eigenaardige naam voor dit soort werk, en men verstaat er onder het zich in nauwere verbinding-stellen van Openbare Leesmusea met bestaande inrichtingen voor onderwijs, èn het zelf organiseeren van werkzaamheden op opvoedkundig terrein : in het algemeen, en van een bibliotheekstandpunt gezegd : het zoo vruchtbaar mogelijk maken en verspreiden van de binnen de muren opgeborgen bronnen voor kennis, ontwikkeling en beschaving.

Ik stel mij dan voor, dit werk van Openbare Leesmusea te bespreken. voornamelijk beschouwd als aanvulling op: het schoolonderwijs, de universiteitsuitbreidingen en volkshoogescholen, en de musea voor kunst, volkenkunde enz. Daarna de sociaal paedagogische werkzaamheden, die onmiddellijk uitgaan kunnen van voordrachten, cursussen en tentoonstellingen.

61. Kerk. In een interview heeft Meivi 1 Dewey eens aange geven, hoe hij zich de verhouding tusschen dedrie machtigste factoren voor geestelijk leven: school, kerk en bibliotheek, dacht. «The public school» zeide hij, makes the base, giving the foundation for education; the church forms one of the sides bij its moral teachings and its care for the spiritual man ; and the public library makes the other side by its broad and general training of all classes and sects». 1)

l) LJ. 1886, p. 165.

Sluiten