Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij zulk een regeling kunnen de kinderen als bemiddelaars gebruikt worden tusschen de ouders, de volwassen huisgenooten, en de schoolbibliotheek. Men schijnt hiermede zeer bevredigende resultaten bereikt te hebben in de schoolvolksbibliotheek te Remscheid. •)

Ook in grootere steden met haar over het gansche stadsgebied verspreide schoolgebouwen, verdient de aandacht der bibliotheekbeheerders gevestigd te worden op de gedurende vele uren ongebruikte schoollocaliteiten 2) welke zich onder zekere voorwaarden goed leenen voor wijkbibliotheken. Doch in ander verband zal hierop en op de onvermijdelijke nadeelen, gewezen worden.

67. Zoolang de vereeniging van school en volksbibliotheek zich bepaalt tot het onderbrengen van de boeken in disponibele schoolgebouwen, en desnoods nog het aanstellen van den onderwijzer als bibliothekaris, kan men over de bezwaren tegen een zoodanige benepen regeling heenstappen, en is men daartoe wel gedwongen, wanneer geringe middelen een dergelijke samenvoeging gebiedend voorschrijven.

Maar geheel anders ligt de zaak, wanneer, zooals in bovengenoemde landen, de vereeniging van school en volksbibliotheek tot een stelsel verheven, een uniform, centraliseerend reglement gegeven, de vereeniging tot een samenkoppeling gemaakt wordt.

Dan worden de fouten, onder den drang der omstandigheden gemaakt, in haar vollen omvang en zelfs in verdubbelde zwaarte overgebracht in het geheele systeem. Zoowel in Frankrijk, waar men aan de school zelve volksbibliotheken verbond, als in Amerika, waar men den inwoners van een schooldistrict de vrijheid gaf zich een belasting op te leggen voor een districts-bibliotheek, zijn deze fouten spoedig aan den dag getreden.

Drie hoofdbezwaren hebben zich daarbij doen gelden. Het eerste en wichtigste bezwaar ligt in het gevaar, dat de belangen der bibliotheek zullen worden opgeofferd aan die der school. De theorie moge de vraag geopperd hebben, dat óf de school, öf de bibliotheek bij een samenkoppeling aan het kortste eind zou trekken, de praktijk heeft uitgewezen, dat het steeds de bibliotheek

') L. Nolte. Volksbibliotheken in Schulen. In: SP. 1893, S. 207. 3) E. Reyer, Entwicklung und Organisation der Volksbibliotheken. Lpz. 1893, S. 84.

Sluiten