Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en rondgeleid, om hun eenig begrip te geven van het aanwezige in een Openbaar Leesmuseum.

Zóó worden ook enkele speciale collecties, buiten het schoolonderwijs om. in de bibliotheek bijeengebracht, lezingen gehouden, platen bezien, verzamelingen van munten, kunstvoorwerpen, zeldzame steenen, kruiden, vogels, en dergelijke getoond 1).

83. Wij zien op al deze wijzen de school en het Openbaar Leesmuseum bij de opvoeding samenwerken. Ik acht deze sarfienwerking één der meest gewichtige en belangrijke opgaven aan Openbare Leesmusea gesteld.

Vooreerst komt mij de samenwerking op boven omschreven wijzen verkieslijker voor, dan het verbinden van kleine schoolbibliotheken aan scholen. In verband met hetgeen ik hierover boven reeds zeide, kan ik kort zijn over de voordeelen, die voorspruiten uit het betere toezicht over de boeken, uitgaande van de Openbare Leesmusea. Dikwijls vinden wij aangeteekend, dat speciale assistenten de verschillende uitgeleende depóts in scholen komen nazien -), eventueel gewenschte inlichtingen voor de uitleening geven, en daarover rapport uitbrengen aan de bibliotheek. Anderzijds vinden wij door de schoolautoriteiten eischen gesteld aan onderwijscandidaten aangaande hun kennis van boeken en boekbehandeling s).

Behalve dat door het telkenmale wisselen der depóts de boeken onder voortdurende controle van de Openbare Leesmusea staan, is het voordeel voor de hand liggend, dat steeds nieuwe lektuur kan worden verstrekt, ouderwetsche en verouderde werken niet in de kasten der schoolbibliotheek staan blijven en ruimten innemen, geheel onevenredig aan hun belangrijkheid. En bij deze en dergelijke regelingen vervalt het niet gering te achten bezwaar, dat kostbaarder en omvangrijker standaardwerken niet door de kleine, talrijke schoolbibliotheekjes kunnen worden aangeschaft, gelet op de versnippering van de toegestane gelden over zoovele plaatsen.

Naast deze materieele voordeelen staan andere, direkt met het onderwijs verband houdende. Ik acht mij zelf niet bevoegd te

') Zie: J. Balling er, The public libraries and the schools: an experiment; School children in the public libraries: a stquel. London, 1899.

!) W. H. Brett, The relations of the public library to the public schools. New-York, 1892, p. 179.

•1) W. F. Poole, The public library ot our time. In: LJ. 1887, p. 319.

Sluiten