Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deels worden deze georganiseerd en uitgeleend door tusschenkomst van de State Library Commissions, deels d.rekt uit de State-Library. Alle regelingen uitvoeriger te bespreken zou buiten miin bestek <*aan; men vindt een overzichtelijk rapport over deze verschüknde systemen in een bulletin van het Home Education

Departement^ ^ uitbrJding de reizende bibliotheek in Amerika dus gekregen heeft, zoo moeten wij het eerste voorbeeld van reizende bibliotheken, uitgaande van een centrale bibliotheek, elders zoeken, n.1. in Australië, waar reeds in 1859 de Public Library te Adelaïde 8 kisten, elk met 30 boeken voorzien, afzond om te laten rondgaan bij een twintigtal plattelands-b.blio-

"tT.gl gingen zoo , 59 reizende bibliotheken het land door

met ruim 5000 boeken. Ook in Melbourne en Sydney ) heeft

dit voorbeeld navolging gevonden.

Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat reeds 1 779 ongeveer 1880 een reizende-bibliotheekorganisatie in Quebec,

%T' Reende' scheepsbibliotheken, Een bijzonde.- soort

reizeudeb-ibliotheekdienst vindt men in een,ge havensteden, b

te Bremen onderhouden. Een aantal kisten, in geree ei a en voorzien van lektuur, wordt daar door het öpenbaarLeesmuseu aan schepen meegegeven, met de een.ge verplichting, van mededeeling te doen ingeval de kist met andere schepen gen,d wordt, en bij terugkomst de kist met boeken aan het Openbaar

t ppcmimeum terusj te zenden.

180. Met opzet bleef ik iets langer, dan wellicht strikt noodzakelijk zou geweest zijn, bij deze reizende bibliotheken staan. Deze geheel bijzondere wijze toch van het nuttig maken der boekenschat, zal waarschijnlijk eerst volledig en met goed gevo g ter hand kunnen worden genomen, wanneer er reeds een zekere vastheid van bodem voor Openbare Leesmusea ontstaan is, de instelling goed gesubsidieerd en van een ruim personeel voorzien is.

Maar anderzijds zien wij toch hier de richt:ing aangegeven, waarin voor Openbare Leesmusea nog een verderstrekkende we

i) Travelling Librairies. Albany, 1901.

>) SW. 1903, bl. 511

«J JUR18Boo^é!2Tl,e progress of colonial public libraries. /»: L.C. 1885, p. 81.

Sluiten