Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want het publiek, dat in Openbare Leesmusea komt, bestaat in het algemeen niet uit personen, die weten, hoe zij in den katalogus te zoeken hebben, noch komen zij daar in den regel met het voorop gestelde verlangen een zeker boek te willen aanvragen. Zij willen daarbij meestal niet hel personeel in den arm nemen om zich te laten voorlichten en gewoonlijk wordt daartoe ook de gelegenheid en de tijd gemist. Een goed ingerichte katalogus, volgens een begrijpelijk systeem samengesteld, is een der gewichtigste factoren voor den regelmatigen gang van zaken in Openbare Leesmusea.

215. De katalogus. Met betrekking tot den katalogus doen zich vragen voor aangaande:

(A) De technische samenstelling ;

Bij de technische samenstelling valt te overwegen:

a. Welke regels in acht te nemen zijn bij het opschrijven der titels;

b. De wijze, waarop deze opgeschreven titels zullen worden gerangschi kt.

Deze rangschikking kan zijn:

1. Een alphabetische, en wel: f naar de schrijversnamen

/3 naar de titels y naar het trefwoord è naar deze drie gezamelijk (de z.g.n. «naam- en zaak-katalogus»).

2. Een systematische; dit is: naar den inhoud der boeken.

3. Een inventariseerende; dit is: naar de signatuur van het boek.

(B) De wijze, waarop het publiek in staat zal worden gesteld den katalogus te raadplegen.

Het publiek kan in staat worden gesteld, kennis te nemen van

den katalogus:

a. In gedrukten boekvorm;

b. In kaartvorm.

216. De katalogus eener boekerij bestaat dus uit verschillende, op boven aangegeven wijze saamgestelde registers van de titels

der aanwezige boeken.

Deze katalogus is bestemd om op de volgende vragen antwoord

te geven:

(t) Is een gegeven boek — en welke boeken, welke edities enz. van dat boek — van een gegeven schrijver zijn in het bezit

Sluiten