Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten onzent ontmoeten, waar onze groote musea eveneens op Zondag geopend plegen te zijn en van de toelating zeer druk gebruik gemaakt wordt.

Het tweede argument: het vergen van werk op een rustdag van het personeel laat zich minder sterk voelen, wanneer de gelden aanwezig zijn om een bijzonder zondagspersoneel in de boekerij werkzaam te laten zijn, zooals boven is aangegeven. Maar zonder zulk een bijzonder personeel zal hier de overweging den doorslag geven moeten, dat het belang van velen gaat boven dat van enkelen.

255. Borgstelling. Ook al zijn de dagen voorbij, toen van den bezoeker een pand gevraagd werd bij elke boekleening. zoo is het nochtans wenschelijk eenige zekerheid te bedingen, dat de leener het geleende werk ook op tijd en in ongeschonden staat

terug zal brengen.

De eenvoudigste wijze is deze, dat van ieder bezoeker de handteekening vereischt wordt onder het reglement van uitleening of onder een formulier, vermeldend, dat de leener kennis draagt van de bepalingen ; na welke formaliteit hij voor een vastgestelden tijd als ingeschreven lezer der instelling wordt beschouwd. Bij niet terugbezorging van het geleende is hij ten onzent aansprakelijk volgens art. 321 Strafwetboek.

De Parijsche volksbibliotheken vragen (art. 39 van Reglement) bewijs van identiteit (kiezerskaart, kwitantie van woninghuur, een bewijs van aanbeveling van een bekend persoon, enz.)

Men heeft echter gemeend, dat het Openbaar Leesmuseum dan nog niet altijd gevrijwaard zou zijn tegen verliezen : iedere controle of'de persoon werkelijk zijn eigen naam en adres opgeeft, ontbreekt

feitelijk.

Ken beter, hoewel geen voldoend resultaat bereikt men, wanneer met vakvereenigingen de overeenkomst gesloten wordt, dat deze zich aansprakelijk stellen voor nadeelen, door hare leden aan de boekerij of leeszaal toegebracht; terwijl het lid op vertoon van zijn lidmaatschapskaart als lezer wordt ingeschreven. Deze afspraak is b.v. te Amsterdam in «Ons Huis» gemaakt.

Duitsche Bücher-und Lesehallen eischen bij de inschrijving als lezer soms de overlegging van den «Hauszettel», eendoorden huiseigenaar onderteekend, door de gemeentelijke politie verstrekt, bewijs van huur eener woning. Eveneens vraagt de Antwerpsche Volksbibliotheek een door de politie afgegeven «Getuigschrift» met opgave van woonplaats.

Sluiten