Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen. Inplaats van naam- en verkorte titelinvulling. zal men hier moeten volstaan met het opschrijven van boeknummer en het volgnummer van den lezer, en het briefje met een dubbelen dagstempel afstempelen; de stedelijke Biicher-und Lesehalle te Essen

volgt dit systeem. Een uitleenbriefje ziet er aldus uit:

volgnummer van den lezer

boeknummer

Ra 45 F 901

F 901 Ba 45

15 Nov. 15 Nov.

boeknummer

volgnummer van den lezer

dubbel dagstempel

Na sluiting der boekerij worden deze linker en rechter helften gescheiden, gerangschikt naar lezersnummer en naar boeknummer, en daaruit valt gemakkelijk te zien, waar zich een boek bevindt en welk boek een gegeven persoon in bezit heeft. Dit systeem komt mij praktisch voor, en is bovendien weinig kostbaar.

Een nadeel van losse uitleenbriefjes is echter, dat, wil het systeem zijn nut doen, iedere uitleening van elk boek een afzonderlijk uitleenbriefje vereischt. Dit neemt in Openbare Leesmusea, die meestal slechts één boek tegelijk medegeven, weliswaar minder tijd in beslag dan in instellingen, die op het punt van uitleening liberaler kunnen zijn. Doch ook in Openbare Leesmusea bestaat altijd gelegenheid twee of méér boeken tegelijk mede te nemen, b.v. door het tweeboeksysteem l), of de «teachers-card.» -)

Daarom verdient m. i. het in de navolgende paragrafen beschreven uitleensysteem met boekkaarten, voor Openbare Leesmusea met druk verkeer aanbeveling boven het hier beschrevene.

265. Tegenover de beschreven systemen van boekhouding staan die, welke een bijzondere boekkaart gebruiken.

Iedere boekband wordt met verkorten titel en boeknummer vertegenwoordigd door een kaart, die, hetzij in het boek zelf, hetzij in boekkaartbakken wordt bewaard zoolang het boek niet is uitgeleend.

') Zie * 81.

'1 Zie 5 81, 261.

Sluiten