Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder deze vereenigingen met algemeene -r

gebied van ontwikkeling-verspreiden, treft men vereen,g.ngen aan.

die zich bepalen tot deze werkzaamheden; andere daarenteSe beoogen ook invloed uit te oefenen op de verbetering en v genaming van de economische positie van hen, w.er lot zij zich

"vóof". hier beoogde overach. komt he. mij echter beter voor deze onderscheidingen te laten rusten, daar z.j van g belang zijn voor de werkzaamheden der vereenigingen op bibl.o-

thèekgebied. doch de scheiding te ,oake„ ^TuTwlTe ' welke over een grooter gebied, in casu een geheel land werken, en die welke hare werkzaamheden beperken tot een enkele pla .

,62 Onder de algemeene vereenigingen, die zich toeleggen op het verspreiden van kennis, ontwikkeling en beschaving ove een ruim veld, neemt de Nederlandsche .Maatschappij tot Nut van 't Algemeen» in vele opzichten een eereplaats m. Vragen wij, wat deze vereeniging voor het volksbibliotheekwezen deed en doet Toe kunnen wij er op wijzen, dat zij zich van den aanvang af tot doel stelde in en door de verschillende DePartement^nV°^; bibliotheken te stichten, van welke wij er reeds vroeg

naUit het "voorbeeld, dat de Maatschappij geeft, kunnen wij tevens leeren, hoe een algemeene vereeniging te werk kan gaan Z,^a de verschillende plaatselijke afdeelingen geheel vnj m haardoe steunt alleen uit de centrale kas bij opr.cht.ng of bij financlee^e moeilijkheden door geld- en boekgeschenken,

door den druk raadgevingen en berichten over bibliotheekzaken, hetzij door modelkatalogi, hetzij door periodieke ber'chte".

Dit elastisch samenstel van decentralisatie en centralisatie lijkt

op het eerste gezicht buitengewoon gunstig werk te kunnen leveren.

Eenerzijds toch zien wij de afdeelingen naar gelang de Plaa^ lijke omstandigheden vrij in doen en laten, anderzijds ,s, er een centraal bureau, één centraal depót, van waar uit in moeilijke en lastige gevallen hulp en bijstand is te verwachten en waarheen alle gegevens samenkomen. Er is dus, in korte woorden, vnjheid

^M^al' ligt het niet in mijn bedoeling onvoorwaardelijk d.t

elastisch samenstel aftekeuren, zoo wil ik toch ernstige bedenkingen

») Zie § 326.

Sluiten