Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs dan zeer vele dier bibliotheken ; en toch moeten wij erkennen, dat zij, zelfs in vergelijking met Angel-Saksische bibliotheken van middelmatigen omvang, onvoldoend werk praesteert. Het is niet ongewenscht, dit hier even en terloops onder het oog te brengen.

Staatszorg kan zich verder richten op verzamelen van statistische gegevens aangaande bibliotheektoestanden; onder verwijzing naar hetgeen dienaangaande alreeds boven gezegd is '), volsta ik met dit punt hier in herinnering te brengen.

Er zal verder gelegenheid zijn op te merken, hoe ook provinciale en kringbesturen, analoog aan het centrale staatsgezag, zich de zorg voor het bibliotheekwezen aantrokken.

387. Bij voorkeur echter denken wij ons, sprekend van staatszorg voor het bibliotheekwezen, een toestand, waarbij een wet de algemeene zaken der materie regelt. En, zooals ik reeds in de eerste bladzijden opmerkte: wij zullen ons hier uitsluitend met Angel-Saksische bibliotheekwetgeving bezig hebben te houden; en uit deze bibliotheekwetgeving vraagt hier onze aandacht: hoe de bepalingen der wet zijn, welke het financieele deel van het vraagstuk getracht hebben op te lossen.

Wij zullen hier zoodanige bepalingen vinden, die aan gemeenten toestaan, de opbrengsten van aangewezen takken van inkomsten te bestemmen voor bibliotheekdoeleinden; wij zullen verder het heffen van plaatselijke en bijzondere bibliotheek-belastingen toegestaan en ook verplichtend gesteld vinden; wij zullen maxima en ook minima bij de wet vastgesteld vinden. Sommige bibliotheekwetgevingen schrijven een referendum onder de inwoners voor, andere laten de beslissing over aan de gemeenteraden. Een bonte chaos van bepalingen derhalve, waaruit blijken kan, in welke levendige belangstelling het bibliotheekvraagstuk in genoemde landen deelt. Voorbeelden van typen van deze bibliotheekwetgevingen vindt men in de Bijlagen opgenomen.

Het spreekt vanzelf, dat buiten dit overzicht blijven moet die wetgeving, welke het karakter draagt van uitzonderingswetgeving: derhalve wetten, die enkel plaatselijke toestanden regelen.

388. Ministerieele nota's. Meer volledigheidshalve, dan terwille van haar belang, wordt hier van deze wijze van inmenging van het openbaar gezag melding gemaakt.

Reeds ontmoetten wij bij de bespreking van de «bibiiothèques

i) Zie § 222—274.

Sluiten