Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingssterkte. De stichtingskosten worden berekend op 24 miljoen Kronen, waarbij jaarlijks voor boekaanschaffing 12 miljoen Kronen komen.

Ter dekking dezer kosten zal de staat een leening moeten aangaan, waarvan rente en aflossing en de kosten der boekaanschaffing bijeen te brengen zijn door Staat, de Landen, de Gemeenten en de lezers, elk voor VK deel. Het leesgeld zal zoo 3—5 Heller per lezer en per week moeten bedragen.

412. Conclusies. Aangaande de bemoeiingen van de zijde van staat en gemeente kunnen wij derhalve het volgende opmerken.

Van de zijde van het centrale staatsgezag mogen wij vragen: steun, leiding en regeling der algemeene voorwaarden.

Steun in boeken of in geld, doch onder voorwaarden, die zekerheid en waarborg bieden voor het voortbestaan en aanhoudende zorg van het eenmaal gestichte.

Leiding: door het instellen van een centraal lichaam, dat voorlichting geeft waar deze begeerd wordt, de steun in geld en boeken verdeelt, statistische gegevens verzamelt en uitwerkt, en een controle uitoefent over de gesubsidieerde bibliotheken.

Regeling der algemeene voorwaarden: door de middelen aan te wijzen, waarover gemeenten beschikken mogen om, ingeval de burgerij of de gemeenteraad dit wenschelijk acht, een openbare leesgelegenheid te openen, öf, wat mij verkieslijker voorkomt, daarbij de minima te noemen, zoo de oprichting verplichtend wordt gesteld, en in dit laatste geval ook de samenwerking te regelen indien ter plaatse reeds een bibliotheekvereeniging het werk in handen heeft.

Van de zijde der gemeente mogen wij verwachten: steun en eigen beheer.

Steun aan bibliotheekvereenigingen, mits de voorwaarde gesteld wordt, dat minstens het gelijke bedrag in geld besteed wordt door deze vereeniging, en een billijk aantal plaatsen in het bestuur der bibliotheek voor leden van den gemeenteraad wordt opengehouden, en, mits deze steun over een behoorlijk aantal jaren in uitzicht wordt gesteld.

Eigen beheer: hetzij een schenking wordt aanvaard van de zijde van vereenigingen, hetzij jaarlijksche bijdragen uit deze bron vloeien, hetzij de gemeente geheel op eigen krachten en initiatief werkzaam is. Maar ook hier: mits van den aanvang af voldoende middelen worden beschikbaar gesteld

Sluiten