Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hierin niet gelegen te zijn, ook niet in de enkele gevallen, waarin de woning onbewoond blijft. Men betaalt ook in de gemeente van het hoofdverblijf voor het volle jaar, al brengt men een groot deel des jaars elders door. Houdt iemand er een gemeubeld verblijf op na, dat hij regelmatig niet betrekt, de gemeentekas behoeft hieronder niet te lijden. Voor het belang der gemeente en der gemeentelijke bevolking ware het in den regel wenschelijker als het perceel in andere handen overging."

73. Wanneer elders wonenden in de gemeente eene gemeubelde villa in gebruik hebben, zijn allen belastingplichtig, voor zoover hunne uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst ten aanzien van het gebruik der gemeenschappelijke villa medebrengt, dat elk hunner daarover meer dan 90 dagen per jaar de beschikking heeft, zij het ook zonder feitelijk gebruik. Genist. 2672.

74. Twee forensen ex art. 245, 2°., ontvingen de volgende beschikking:

„Overwegende, dat de gemeenteraad van O. den reclamant voor */i2

gedeelten van den aanslag over een vol jaar in den hoofdelijken omslag dier gemeente heeft betrokken, wijl hij naar het oordeel van den raad gedurende meer dan 90 dagen van het belastingjaar 1902 in de gemeente O. eene gemeubileerde woning te zijner beschikking heeft gehad;

„dat de reclamant de juistheid dezer bewering ontkent, hoofdzakelijk aanvoerende:

„1°. dat hij de vrije beschikking over het huis te O. niet bezit, wijl dit pand aan drie personen (waaronder adressant) pro indiviso toebehoort en geen der eigenaren de geheele of gedeeltelijke beschikking over dat huis heelt, zonder voorafgaande toestemming, zonder den wil van de mede-eigenaren, zoodat men naar de meening van adressant bezwaarlijk kan zeggen, dat hij het perceel te O. voor zich beschikbaar houdt;

„2°. dat hij nooit meer dan 52 dagen in het jaar in de gemeente O. verblijf heeft gehouden;

„3°. dat het perceel te O. naar de meening van den adressant niet met de benaming van gemeubileerde woning kan worden aangeduid, wijl het door hem, na verkregen toestemming der mede-eigenaren, niet, zelfs niet voor één dag of nacht, kan worden betrokken, zonder dat vooraf beddegoed, linnengoed, tafel- en keukengerei derwaarts worden gezonden, en omdat de woning, zoo niemand der eigenaren daarin vertoeft, onttakeld is in dien zin, dat de tapijten zijn opgenomen en de gordijnen afgenomen, de pomp buiten werking is gesteld en de gasornamenten zijn afgenomen, zoodat er naar de bewering van den reclamant niet minder dan drie of vier dagen noodig zijn, om telken male de woning tot verblijf geschikt te maken en haar behoorlijk te meubileeren;

„O. ten aanzien van het eerste bezwaar:

„dat krachtens het bepaalde van art. 245, 2°., der gemeentewet niet

Sluiten